Onkológia 4/2020

Rádioterapia panvových lymfatických uzlín pri karcinóme prostaty s vysokým rizikom a lokálna liečba pri metastatickom ochorení

doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA

Cieľom článku je podať pragmatický klinický prehľad, ktorý pomôže pri rozhodovaní pri lokálnej a regionálnej rádioterapii karcinómu prostaty v situáciách s vysokou mierou neurčitosti. Pokrytých je päť situácií týkajúcich sa indikácie ožarovania regionálnych panvových uzlín pri karcinóme prostaty s vysokým rizikom, z nich sú dve po prostatektómii, dve pri primárnej rádioterapii a jedna pri oligorekurentnom uzlinovom postihnutí. Ďalšie dve situácie zahŕňajú ožarovanie prostaty pri metastatickom ochorení a radikálnu liečbu zameranú na metastázy pri recidivujúcom oligometastatickom ochorení. Dostupné medicínske dôkazy sú doplnené teoretickými východiskami svedčiacimi za alebo proti regionálnej a lokálnej liečbe. Na záver je pre jednotlivé analyzované situácie zhrnutá klinická prax referenčného pracoviska s veľkým počtom pacientov.

Kľúčové slová: karcinóm prostaty, vysoké riziko, panvové lymfatické uzliny, rádioterapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Radiotherapy of pelvic lymph node in high risk prostate cancer and local treatment in metastatic disease

Pragmatic clinical overview of local and regional prostate cancer radiotherapy, which may be helpful in decision making in equivocal situations is provided in the article. Five scenarios are related to regional pelvic lymph node irradiation in high risk prostate cancer, two post prostatectomy, two in primary radiotherapy and one in oligorecurrent nodal involvement. Other two conditions include prostate irradiation in metastatic disease and metastasis directed therapy in oligorecurrent cancer. Available medical evidence is integrated with theoretical assumptions arguing for or against regional and local treatments. Clinical practice in respective cases at high volume reference center is summarized.

Keywords: prostate cancer, high risk, pelvic lymph node, radiotherapy