Onkológia 4/2006

Rádioterapia karcinómu prostaty

MUDr. Vladimír Malec, PhD.

Rádioterapia karcinómu prostaty je u lokalizovaného ochorenia alternatívnym liečebným postupom k radikálnej prostatektómii. Indikovaná je hlavne u pacientov v horšom zdravotnom stave a s očakávaným prežitím menším ako 10 rokov. hlavnou radiačnou technikou je externá rádioterapia, s využitím 3-dimenzionálneho plánovania a použitím konformálnej rádioterapie alebo IMRT. Úspešnosť liečby závisí v značnej miere od dávky žiarenia. okrem kuratívnej rádioterapie je žiarenie používané ako adjuvantná pooperačná rádioterapia u pacientov s lokálne pokročilým nádorom, ktorá znižuje percento lokálnych recidív, aj keď podľa väčšiny autorov neovplyvňuje celkové prežitie. paliatívna rádioterapia sa používa na zmiernenie bolestí u pacientov s metastatickým ochorením.

Kľúčové slová: trojdimenzionálna rádioterapia, IMRT rádioterapia, rádioterapia karcinómu prostaty, brachyterapia karcinómu prostaty.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

RADIOTHERAPY OF PROSTATIC CANCER

Radiotherapy of prostatic cancer is an alternative curative treatment of localized disease to the radical prostatectomy. It is used mainly for patients in worse health condition and with life expectancy under 10 years. The main radiation technique is an external irradiation, with exploitation of 3-dimensinal planning and using of conformal radiotherapy or IMRT. The efficacy of treatment depends first of all on the dose of irradiation. Besides the curative radiotherapy, irradiation is used as adjuvant postoperative radiotherapy for patients with locally advanced disease, reducing the percentage of local relapses, even though in the opinion of majority of authors it has no influence on overall survival. palliative radiotherapy is used to control the pain of patients with metastatic disease.

Keywords: 3-dimensional radiotherapy, IMRT radiotherapy, radiotherapy of prostatic cancer, brachytherapy of prostatic cancer.