Onkológia 1/2022

Primárna prevencia zhubných nádorov

doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA

Zhubné nádory predstavujú najčastejšiu príčinu úmrtia v produktívnom veku. Intervenciou s najväčším potenciálom zmeniť tento stav je primárna prevencia zameraná na zabránenie vzniku ochorenia. Faktory, ktoré sa podieľajú na vzniku zhubných nádorov, môžeme rozdeliť na nemodifikovateľné a modifikovateľné. Hodnotením nemodifikovateľných faktorov, medzi ktoré patria napríklad vek, pohlavie, hormonálny status, rodinná anamnéza a predovšetkým génové mutácie, môžeme stanoviť riziko objavenia sa určitého nádoru. Väčšinu zhubných nádorov považujeme za sporadické, nesúvisiace s genetickou predispozíciou. Na ich vzniku sa podieľajú predovšetkým modifikovateľné faktory súvisiace so životným štýlom a životným prostredím. Primárna prevencia sa sústreďuje predovšetkým na ovplyvnenie najdôležitejších modifikovateľných rizikových faktorov, medzi ktoré patria: fajčenie, strava, nízka telesná aktivita, obezita, užívanie alkoholu, environmentálna a pracovná expozícia kancerogénnym látkam, infekcie a sexuálne správanie. Najdôležitejším rizikovým faktorom, ktorý sa spája s diagnózou až tretiny zhubných nádorov, zostáva fajčenie. S poklesom fajčenia sa v posledných rokoch dostávajú do popredia ďalšie rizikové faktory, predovšetkým nízka telesná aktivita a obezita. Predpokladáme, že len samotnou zmenou životného štýlu môžeme zabrániť vzniku až polovice zhubných nádorov. Napriek tomu, že modifikovateľné rizikové faktory sú dobre známe, problémom zostáva, ako túto potrebnú zmenu životného štýlu dosiahnuť. Zdravotnícke intervencie zahŕňajúce farmakoterapiu, vakcináciu a preventívny chirurgický zákrok môžu byť spojené s istými rizikami a vyžadujú si tak individuálne posúdenie možného prínosu a zvyčajne aj špecializovanú konzultáciu.

Kľúčové slová: primárna prevencia, zhubné nádory, incidencia, mortalita

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Primary prevention of cancer

Cancer remains the most prominent cause of death in productive age. Primary prevention, an intervention aimed to avoid disease occurrence, potentially alters this condition most significantly. There are modifiable and non-modifiable factors which may take share in cancer development. Evaluation of non-modifiable risk factors including age, sex, hormonal status, family history and gene mutational status may provide the risk assessment of a certain cancer. A large proportion of malignancies is considered sporadic, unrelated to genetic predisposition with modifiable lifestyle and environmental risk factors dominating in their promotion. Primary prevention strategies focus predominantly on modifying the following risk factors: smoking, diet, physical inactivity, obesity, alcohol consumption, infections, sexual behavior, and environmental and professional exposure to cancerogenic substances. Smoking remains the most important risk factor contributing to the development of up to one third of malignancies. Witnessing successful cutting of tabaco use over the last two decades, other risk factors, expecially physical inactivity and obesity have become more prominent. Tackling modifiable risk factors of lifestyle is the effective, yet extremely challenging way to reduce cancer mortality, potentially by one half. Medical prevention, vaccines and surgical prevention may be associated with certain risks and the benefit should be individually considered, often requiring careful counseling.

Keywords: primary prevention, cancer, incidence, mortality