Onkológia 5/2015

Ožarovanie protónmi: stále otvorené otázky

doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.

Cieľom technologického pokroku v rádioterapii je zlepšenie lokálnej a regionálnej kontroly ochorenia, prežívania a zníženie následkov liečby. Tieto ciele je možné dosiahnuť eskaláciou dávky pri zachovaní toxicity alebo lepším cielením liečby. Možnosti aj najvyspelejšej fotónovej liečby sú však obmedzené fyzikálnymi zákonmi vyjadrujúcimi interakciu fotónov s hmotou. Ťažké častice s nábojom repre zentované protónmi ponúkajú, pri podobnom biologickom účinku, ohraničenejšie odovzdávanie energie v hmote, z čoho môžeme predpokladať obmedzenie poškodenia zdravých tkanív. Zvyšujúca sa dostupnosť protónovej liečby sa zdá potvrdením tejto atraktívnej fyzikálnej koncepcie v praxi. Vyplýva z tejto situácie, že máme pre našich pacientov lepší spôsob liečby ionizujúcim žiarením? Práca podáva kritickú odpoveď na túto a viaceré ďalšie otázky, ktoré si kladú mnohí lekári a ich pacienti, ktorí sa stretávajú s rozporuplnými informáciami. Zdá sa, že bude po trebné ešte veľké úsilie, ktoré by pomohlo klinicky preukázať nadradenosť protónovej liečby v určitých situáciách, oproti možnostiam modernej fotónovej technológie a definovať jej miesto v budúcnosti.

Kľúčové slová: technológie, protónová liečba, klinické skúšanie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prothon therapy: still open questions

The aim of technology advances in radiotherapy is to improve local and regional disease control, survival and treatment effects. It is achieved by dose escalation or by more targeted therapy. Highly sophisticated photon technology is limited by physical principles of photon energy deposition. Heavy charged particles, represented by protons, are assumed to achieve similar biological effect with the advantage of more localized deposition of energy and therefore, presumed more localized damage. The rise in proton therapy availability seems to attest the attractiveness of the concept. Does this situation imply there is better mean of treatment for our patients? This work provides critical view answering potential questions of physicians and patients exposed to equivocal information. It seems, much effort will be needed to prove superiority of proton therapy in certain situations and to define the role in future.

Keywords: technology, proton therapy, clinical studies.