Onkológia 6/2012

Nádory testis – epidemiológia, etiológia a rizikové faktory

prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD.

Nádory testis sú zriedkavá malignita, ktorá postihuje 1 – 2 % mužskej populácie. Trendy mortality testikulárnych nádorov sú dlhodobo stabilizované, pričom incidencia má výrazne vzostupný trend. Článok analyzuje pomocou join-point regresie dlhodobé trendy v incidencii a mortalite nádorov testis na Slovensku od roku 1968 do 2007 s ohľadom na možné zmeny v zdravotnej starostlivosti. Autori zaznamenali štatisticky významný nárast hodnôt incidencie a zlepšenie mortality po roku 1975. Článok sa zaoberá aj etiológiou, respektíve hlavnými rizikovými faktormi podieľajúcimi sa na vzniku tejto malignity.

Kľúčové slová: nádory testis, incidencia, mortalita, prežívanie, rizikové faktory.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Testicular cancer – epidemiology, etiology and risk factors

Testicular cancer is a rare malignancy, that affects 1-2 % of male population. Trends of testicular cancer mortality are stable for a long period of time, even that incidence shows a rapid growth. This paper deals with national trends in testicular cancer incidence and mortality in Slovakia from 1968 to 2007 by using the join-point regression analysis to propose potential changes in health care. The authors noted a statistically significant increase in the values of incidence and improvement in mortality after 1975. Paper also deals with the etiology and risk factors of this malignancy.

Keywords: testicular cancer, incidence, mortality, survival, risk factors.