Onkológia 2/2015

Metastatický karcinóm prostaty – nové liečebné prístupy

MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, Mgr. Soňa Herudová

Prehľadový článok je venovaný novým prístupom v liečbe metastatického karcinómu prostaty. Cieľom je zhrnúť výsledky publikovaných štúdií, zasadiť ich do známeho kontextu a uviesť indikačné kritériá nových liekov v podmienkach SR. Iniciálnu androgén deprivačnú liečbu so šiestimi cyklami docetaxelu možno považovať za nový štandard terapie pacientov s metastatickým kastračne senzitívnym ochorením veľkého rozsahu (viscerálne postihnutie a/alebo štyri alebo viac osseálnych metastáz vrátane aspoň jednej mimo axiálneho skeletu alebo panvy). Rádium 223 zlepšuje prežívanie chorých s kastračne rezistentným ochorením s kostnými metastázami. Kabazitaxel je indikovaný v druhej línii po progresii na liečbe docetaxelom s prednizónom. Abiraterón s prednizónom a enzalutamid zlepšujú prežívanie docetaxelom predliečených aj nepredliečených pacientov s kastračne rezistentným karcinómom prostaty.

Kľúčové slová: karcinóm prostaty, docetaxel, rádium-223, kabazitaxel, abiraterón.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Metastatic prostate cancer - new therapeutical approaches

This review is devoted to new approaches in metastatic prostate cancer treatment. Objective is to summarize results of published studies, to put them into context and to state the indication criteria of new drugs in Slovakia. Initial androgen deprivation therapy with six cycles of docetaxel might considered to be the new standard for high volume metastatic castration-sensitive disease (visceral metastases and/or four or more bone metastases including at least one bone metastasis beyond the axial skeleton or pelvis). Radium-223 improves survival in castration-resistant disease with bone metastases. The indication for cabazitaxel is second line after progresion on docetaxel with prednison. Both, abiraterone with prednison and enzalutamide improve overall survival in docetaxel-pretreated as well as chemotherapy-naive patients with castration-resistant prostate cancer.

Keywords: prostate cancer, docetaxel, radium-223, cabazitaxel, abiraterone.