Onkológia S1 - Karcinóm prostaty, príloha k číslu 1/2020

Manažment progresie PSA po lokálnej liečbe karcinómu prostaty

doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA

Cieľ: Cieľom práce je poukázať na význam PSA pri rozhodovaní o ďalšom liečebnom postupe pri progresii karcinómu prostaty. Kazuistika: V prípadovej štúdii popisujeme biochemickú progresiu karcinómu prostaty po radikálnej prostatektómii. Záchranná rádioterapia bola podaná oneskorene, pričom následná liečba biochemickej progresie viedla k vzniku nemetastatického karcinómu prostaty rezistentného na kastráciu. V diskusii analyzujeme možnosti záchrannej liečby pri biochemickej progresii a možné postupy pri vzniku rezistencie na kastráciu vrátane využitia včasnej liečby novými antiandrogénmi. Záver: Prognózu karcinómu prostaty môžu zlepšiť včasné intervencie indikované na základe samotnej progresie PSA.

Kľúčové slová: prostatický špecifický antigén, nemetastatický karcinóm rezistentný na kastráciu, nové antiandrogény

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Management of PSA progression after topical treatment of prostate cancer

Objective: To point at important role of PSA in the management of prostate cancer progression. Case report: Presented case report is focused on post-prostatectomy biochemical progression of prostate cancer. Salvage radiotherapy was delayed with subsequent biochemical recurrence and the development of non-metastatic prostatate cancer resistant to castration. Salvage options in the course of disease are discussed, including the management of castration resistance, where early administration of new antiandrogens represents one of options. Conclusion: Early interventions based on PSA progression improve prognosis of prostate cancer.

Keywords: prostate specific antigen, non-metastatic prostate cancer, new antiandrogens