Onkológia 5/2019

Komplexný pohľad na liečbu metastatického hormonálne senzitívneho karcinómu prostaty

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc., MUDr. Ing. Monika Kuzma, MBA

Androgénová deprivačná terapia (ADT) bola do roku 2015 štandardnou liečbou metastatického hormonálne senzitívneho karcinómu prostaty (mHSKP). Odvtedy boli publikované viaceré klinické štúdie pacientov s mHSKP, ktoré preukázali signifikantné zlepšenie celkového prežívania, ak sa k ADT kombinovala s podávaním docetaxelu, abiraterónu, apalutamidu, enzalutamidu a najnovšie aj s lokálnou rádioterapiou karcinómu prostaty. V predloženej prehľadovej práci sú uvedené výsledky doterajších klinických štúdií III. fázy, ktoré sa postupne stávajú podkladom na nový štandard liečby mHSKP.

Kľúčové slová: metastatický hormonálne senzitívny karcinóm prostaty, docetaxel, abiraterón, apalutamid, enzalutamid, rádioterapia

A comprehensive view of the treatment of metastatic hormone sensitive prostate cancer

Until the year 2015, androgen deprivation therapy (ADT) was the standard treatment of metastatic hormone sensitive prostate cancer (mHSPC). Since then, several clinical trials of patients with mHSPC have been reported to show a significant improvement in overall survival when ADT has been combined with docetaxel, abiraterone, apalutamide, enzalutamide and most recently with local prostate cancer radiotherapy. The present review provides the results of previous clinical trials phase 3 that gradually become the basis for a new standard of treatment for mHSPC.

Keywords: metastatic hormone sensitive prostate cancer, docetaxel, abiraterone, apalutamide, enzalutamide, radiotherapy