Onkológia 6/2012

Kardiovaskulárne rizikové faktory a ochorenia u pacientov po liečbe nádorov testis

doc. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc., MUDr. Miroslava Valentová

Narastajúci počet dlhodobo prežívajúcich pacientov s nádormi testis je sprevádzaný aj nárastom neskorých vedľajších účinkov protinádorovej liečby. K najzávažnejším z nich patria kardiovaskulárne komplikácie. V ostatných rokoch pribúdajú dôkazy o zvýšenom výskyte kardiovaskulárnych ochorení, predovšetkým u pacientov po chemoterapii s vysokou dávkou cisplatiny alebo po ožiarení mediastína. Viacerí autori dokázali u pacientov po liečbe nádorov testis zvýšené riziko ischemickej choroby srdca a zvýšenú prevalenciu artériovej hypertenzie, hyperlipidémie, metabolického syndrómu a obezity. Aktívne vyhľadávanie kardiovaskulárnych rizikových faktorov a ich včasné ovplyvnenie môže zlepšiť kvalitu a dĺžku života pacientov po liečbe testikulárnych nádorov.

Kľúčové slová: nádory testis, neskoré vedľajšie účinky liečby, kardiovaskulárna toxicita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cardiovascular risk factors and diseases in testicular cancer survivors

Increase of testicular cancer survivors are accompanied by growing evidence of late side effects induced by antineoplastic treatment. Cardiovascular consequences represent one of the most serious effects with respect to their life-threatening potential. During the last years a sufficient evidence has been accumulated that there is a higher incidence of cardiovascular diseases, particularly in patients treated with high-dose cisplatin chemotherapy or mediastinal irradiation. Several authors have reported high risk of coronary artery disease and higher prevalence of hypertension, hyperlipidemia, metabolic syndrome and obesity among patients being treated successfully for testicular cancer. Early identification of cardiovascular risk factors and their modification may improve quality and life-expectancy of patients after testicular cancer therapy.

Keywords: testicular cancer, late side effects, cardiovascular toxicity.