Onkológia 1/2011

Kapecitabín a jeho význam v liečbe pokročilého HER2-pozitívneho karcinómu prsníka

doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc., MUDr. Radovan Barilla, PhD.

Metastatický karcinóm prsníka je najčastejšou príčinou úmrtia v ženskej populácii pre nádorové ochorenie. (1) Približne 20 – 25 % pacientok s karcinómom prsníka má nadmernú amplifikáciu génu a nadmernú expresiu HER2 proteínu, ktorý je považovaný za prediktor kratšej doby do progresie a kratšieho prežívania oproti ženám s HER2 negatívnym ochorením. (2, 3, 4). HER2 je preto samozrejme považovaný za dôležitý terapeutický cieľ u týchto pacientok. Dnes sú v tejto indikácii u metastatickej formy tohto ochorenia registrované 2 molekuly zo skupiny cielenej liečby – trastuzumab a lapatinib a ďalšie sú predmetom intenzívneho klinického skúšania (pertuzumab, neratinib a ďalšie). (5, 6) Liečba ťažko predliečených pacientok s metastatickým karcinómom prsníka je liečba paliatívna a kladie si za hlavný cieľ predĺženie celkového prežívania a zmiernenie symptómov choroby v súlade s čo najmenším vplyvom na zhoršenie kvality života. Napriek ére cielenej liečby, v ktorej sa dnes u viacerých nádorových ochorení nachádzame, je však zrejmé, že sa u HER2-pozitívneho karcinómu prsníka ešte dlhý čas nezaobídeme bez klasickej chemoterapie.

Kľúčové slová: HER2 pozitívny karcinóm prsníka, chemoterapia, trastuzumab, kapecitabín, čas do progresie, celkové prežívanie, toxicita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Capecitabine and its role in the treatment of advanced HER2 positive breast cancer

Metastatic breast cancer is the leading cause of death from cancer among women worldwide. Approximately 20 % women with breast cancer that overexpress HER2, considered to be strong predictor for disease progression and death, are at greater risk than women whose tumors do not overexpress HER2. It represents an important therapeutic target in this population. We currently have 2 registered targeted drugs in this setting (trastuzumab and lapatinib) and others are being investigated in clinical trials (pertuzumab, neratinib etc.). (5, 6) The treatment of intensively pretreated breast cancer is essentially palliative with the aim of providing antitumor activity and prolonging survival but without significant deterioration in quality of life. Despite the era of targeted therapies in several cancer types with certainty we cannot omit cytotoxic chemotherapy in these patients.

Keywords: HER2 positive breast cancer, chemotherapy, trastuzumab, capecitabine, time to progression, overall survival, toxicity.