Onkológia 1/2013

Gastrointestinálna toxicita, hepatotoxicita a nefrotoxicita cielenej liečby

MUDr. Branislav Bystrický, MUDr. Alexandra Szabová

V súčasnosti sme svedkami nevídaného rozvoja liečby malígnych ochorení; pokroky v chirurgickej liečbe, zdokonalenie radiačných techník a zavedenie cielenej systémovej liečby za posledné desaťročie zlepšujú prognózu onkologických pacientov. Cielené, „targetové“ lieky majú často svoju špecifickú toxicitu, rozdielnu od toxicity vyvolanej klasickou cytotoxickou chemoterapiou. V nasledujúcom príspevku sme zhrnuli časté alebo klinicky závažné nežiaduce účinky dostupných cielených liekov na gastrointestinálny trakt, pečeň a obličky s odporúčanými preventívnymi a liečebnými postupmi.

Kľúčové slová: inhibítory tyrozínkináz, inhibítory mTOR, monoklonové protilátky, hepatotoxicita, nefrotoxicita, gastrointestinálna toxicita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Gastrointestinal toxicity, hepatotoxicity and nephrotoxicity of targeted treatment

We have witnessed marked advancement in the treatment of malignant diseases. Progress in surgical techniques, new technologies in radiation oncology and incorporation of targeted treatment in the last decade undoubtedly improved prognosis of our patients with malignancies. Targeted agents often have their own, intrinsic toxicities, different from cytotoxic chemotherapy. We have summarized common or clinically significant side effects of available targeted agents on the gastrointestinal system, liver and kidneys. Several preventative follow-up schedules for these patients are noted.

Keywords: tyrosine-kinase inhibitors, mTOR inhibitors, monoclonal antibodies, hepatotoxicity, nephrotoxicity, gastrointestinal toxicity.