Onkológia 3/2022

COVID-19 a onkohematologickí pacienti

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.

Pacienti s hematologickými malignitami patrili a patria medzi najohrozenejšie skupiny imunokompromitovaných pacientov počas pandémie spôsobenej infekciou SARS-CoV-2. Riziko nakazenia je síce rovnaké ako v bežnej populácii, avšak priebeh a následky COVID-19 vrátane mortality sú v tejto skupine pacientov nepriaznivé, hoci sa menili v závislosti od variantu vírusu. Heterogenita rizikových faktorov v rámci celej skupiny ovplyvňuje aj terapeutické a profylaktické prístupy. Klírens vírusu môže byť predĺžený, a preto sa stretávame s dlhodobou perzistenciou vírusu. Napriek nižšej miere vakcinačných odpovedí je prevencia postavená na podávaní vakcín vrátane boostovacích dávok. V terapii sa okrem štandardne odporúčaných postupov pre ambulantných aj hospitalizovaných pacientov podáva rekonvalescentná plazma u pacientov s B-bunkovou depléciou. S príchodom účinných virostatík spolu s očkovacou stratégiou predpokladáme zníženie mortality onkohematologických pacientov.

Kľúčové slová: COVID-19, onkohematologickí pacienti, vakcinácia, terapia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

COVID-19 and patients with hematological malignancies

Patients with hematological malignancies belong to high-risk group of immunocompromised patients during the SARS-CoV-2 pandemic. Risk of infection is similar to overall population but disease course and consequences including mortality are unfavourable, with variability according to virus variants. Therapeutic and prophylactic approach was influenced by heterogeneity of the risk factors in this group of patients. Virus clearence may be prolonged and some patients have persistent virus positivity. Despite the lower rate of vaccination response, the vaccination is the basic principle of prevention including the boosters. Except the standard recommended therapy for outpatients and hospitalized patients the convalescent plasma is administred in B-cell depleted persons. With the advent of potent antivirals together with the vaccination strategy we suppose decrease of mortality in patients with hematological malignancies.

Keywords: COVID-19, patients with hematological malignancies, vaccination, therapy