Onkológia 2/2015

Chemoterapia v kombinácii s rádioterapiou lokálne pokročilých nádorov hlavy a krku

doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.

Napriek tomu, že úloha chemoterapie v liečbe lokálne pokročilých skvamocelulárnych karcinómov hlavy a krku je stanovená dobre, zostáva v tejto oblasti ešte veľa otvorených otázok. Historicky najdlhšie môžeme sledovať príbeh indukčnej chemoterapie, ktorú však stále môžeme, okrem larynx zachovávajúcej liečby, považovať za experimentálnu. Postavenie konkomitantnej chemoterapie založenej na platine sa opiera o silné dôkazy a považujeme ju za štandardnú indikáciu v liečbe inoperabilných nádorov, pri larynx zachovávajúcej nechirurgickej liečbe a pooperačne pri prítomnosti rizikových faktorov. Nevieme presne odpovedať na otázky týkajúce sa schémy jej podávania, potrebného počtu cyklov a celkovej dávky. Hoci cetuximab s rádioterapiou nebol priamo porovnaný s konkomitantnou chemoterapiou, poskytuje nám možnosť využitia iného účinku systémovej liečby. Klinický výskum sa sústreďuje na hľadanie optimálnej kombinácie a intenzity jednotlivých modalít predovšetkým v liečbe prognosticky priaznivejších nádoroch asociovaných s HPV a v zlepšení prognózy nádorov s vysokým rizikom recidívy po lokálnej liečbe.

Kľúčové slová: nádory hlavy a krku, chemorádioterapia, indukčná chemoterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chemotherapy in combination with radiotherapy in locally advanced head and neck carcinoma

Although firmly established, the role of chemotherapy in locally advanced head and neck squamous cell carcinoma presents several unresolved questions. Historically, we can follow the longest trek in induction chemotherapy which still remains experimental outside organ preservation setting. Concomitant platinum-based chemotherapy is supported by strong evidence and is considered a standard treatment of inoperable tumours, in larynx preservation and postoperatively in presence of high risk factors. No clear conclusion can be drawn regarding optimal type of concomitant chemotherapy, number of cycles and the total dose. Cetuximab administered with radiotherapy has not been compared directly with concomitant chemotherapy but offers different approach in systemic treatment. Clinical research is focused to optimal combination and intensity of treatment modalities in favourable HPV associated head and neck tumours and in outcomes improvement in high risk cancers.

Keywords: head and neck cancer, chemoradiotherapy, induction chemotherapy.