Onkológia 6/2011

Chemoterapia pri malígnom mezotelióme pleury

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Pri malígnom mezotelióme pleury (MMP) bol v rokoch 1983 – 2001 urobený rad štúdií fázy II s rôznymi liekmi. Na základe ich metaanalýzy bol určený prvý referenčný režim: doxorubicín a cisplatina. Ďalšia kombinácia, gemcitabín a cisplatina, vstúpila do klinickej praxe na základe výsledkov štúdií fázy II, ktoré naznačili jej prinajmenšom rovnakú aktivitu, ako mala kombinácia doxorubicín a cisplatina. Výsledky prvej štúdie fázy III uskutočnenej pri MMP boli publikované v roku 2003 a viedli k novému štandardu pre prvolíniovú liečbu: pemetrexed a cisplatina. Postupy, ktoré môžu byť zvážené pre druholíniovú liečbu zahŕňajú: opakované použitie pemetrexedu (retreatment), použitie kombinácie na báze cisplatiny (cisplatina s gemcitabínom) a monoterapiu (vinorelbín alebo gemcitabín). Prebiehajú viaceré štúdie s cielenými biologickými liekmi, buď v monoterapii alebo v kombinácii s chemoterapiou.

Kľúčové slová: mezotelióm, chemoterapia, cisplatina, pemetrexed.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chemotherapy for malignant pleural mesothelioma

Several small phase II trials with different agents were done in malignant pleural mesothelioma (MPM) between 1983 and 2001. Based on the metaanalysis of these trials the first reference regiment, combination of doxorubicin and cisplatin, was established. Another regiment, gemcitabine and cisplatin, entered the clinical practice based on the phase II studies data, which suggested at least the same activity as seen with doxorubicin and cisplatin. Results of the first phase III trial in MPM were published in 2003 and led to the new standard for the first line treatment: combination of pemetrexed and cisplatin. The strategies, which might be considered for the second line treatment include: retreatment with pemetrexed, use of cisplatin based combination (cisplatin with gemcitabine), and single drug therapy (vinorelbine or gemcitabine). Several trials with targeted biologic therapies, either as a single drug therapy or in combination with chemotherapy are ongoing.

Keywords: mesothelioma, chemotherapy, cisplatin, pemetrexed.