Onkológia 5/2009

Chemoterapia hormonálne refraktérneho karcinómu prostaty

MUDr. Marta Škultétyová, MUDr. Andrea Mocná

Na Slovensku sa ročne diagnostikuje približne 1220 (v roku 2004) nových prípadov karcinómu prostaty a na toto ochorenie zomiera 500 – 550 postihnutých mužov. V európskom meradle sa Slovensko zaraďuje ku krajinám so strednými hodnotami incidencie a mortality. Chemoterapia zohráva úlohu iba u vysoko agresívnych nádorov prostaty. Používa sa v liečbe diseminovaného hormonálne refraktérneho karcinómu prostaty. Odpoveď je často limitovaná a väčšinou prináša len zlepšenie subjektívnych ťažkostí. Až štúdie TAX 327 a SWOG 99-16 dokázali, že kombinovaná chemoterapia na báze docetaxelu môže viesť k predĺženiu prežívania.

Kľúčové slová: hormonálne refraktérny karcinóm prostaty, chemoterapia, PSA, biologická liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chemotherapy of hormone refractory prostate cancer

Prostate cancer is one of the most frequent malignancies in Slovakia with 1220 cases diagnosed in 2004 and approximately 500 – 550 men dying yearly. Among European countries Slovakia is country with mediate incidence and mortality. Chemotherapy plays role in agressive prostate cancer. Hormone refractory prostate cancer is now regarded as a chemotherapy sensitive tumor. Response is limited. Chemotherapy improves quality of life. TAX 327 and SWOG 99-16 studies demonstrated thad docetaxel-based combinations produced survival improvements.

Keywords: chemotherapy of hormone refractory prostate cancer, chemotherapy, PSA, biological therapy