Neurológia pre prax 2/2015

Encefalitída nejasného pôvodu so suspektnou Epstein-Barrovej vírusovou etiológiou

MUDr. Miloslav Dvorák, PhD., MUDr. Anna Šefčíková

Predkladaná kazuistika opisuje prípad 50-ročnej pacientky dva roky po transplantácii obličky na trvalej imunosupresívnej liečbe, pri ktorej došlo k náhlemu rozvoju reverzibilného dementného syndrómu. Vzhľadom na pozitivitu 14-3-3 proteínu a anamnézu transplantácie orgánu od neznámeho darcu, bola okrem iného zvažovaná aj diagnóza prionovej infekcie. Následný zvrat v klinickom priebehu s pomerne náhlym ústupom symptomatiky podporil diagnózu atypicky prebiehajúcej neuroinfekcie bez dokázania etiologického agens. V ďalšom sledovaní u pacientky došlo po mesiaci k recidíve ťažkostí, pričom realizované zobrazovacie a laboratórne vyšetrenia preukázali encefalitídu nejasného pôvodu, najpravdepodobnejšie Epstein-Barrovej vírusovú encefalitídu.

Kľúčové slová: encefalitída, Epstein-Barrovej vírus, 14-3-3 proteín.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Encephalitis of unclear origin with suspected Epstein-Barr virus aetiology

The present case report describes a 50-year-old female patient two years after kidney transplantation on permanent immunosuppressive therapy who suddenly developed reversible dementia syndrome. Given the 14-3-3 protein positivity and a history of organ transplant from an unknown donor, a diagnosis of prion infection was taken into consideration, among other things. The subsequent reversal of the clinical course with a relatively sudden abatement of symptoms supported the diagnosis of atypically proceeding neuroinfection without demonstration of the aetiological agent. During follow-up, the patient experienced recurrence of symptoms a month later, with imaging and laboratory testing performed showing encephalitis of unclear origin, most likely Epstein-Barr virus encephalitis.

Keywords: encephalitis, Epstein-Barr virus, 14-3-3 protein.