Dermatológia pre prax 1/2022

Význam dermatoskopického vyšetrenia v diagnostike benígnej lichenoidnej keratózy

MUDr. Milada Kullová, prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., MUDr. Jana Doboszová, MPH, MUDr., PhDr. Vladimír Bartoš, PhD., MPH

Úvod: Benígna lichenoidná keratóza (BLK) je benígna kožná lézia, ktorá často imituje malígne kožné tumory. Najčastejšie sa vyskytuje ako ohraničená solitárna nepigmentovaná makula, papula u starších pacientov v miestach aktinického poškodenia. Prípad: V kazuistike autori opisujú klinický, dermatoskopický a histopatologický nález BLK u 63-ročného pacienta s malígnymi kožnými tumormi v anamnéze. Keďže autori nedisponovali údajmi o dĺžke trvania, predchádzajúcom vývoji lézie a zároveň v dermatoskopickom obraze bol identifikovaný difúzny granulárny vzor, opisovaná lézia bola exstirpovaná s cieľom vylúčenia melanómu v štádiu regresie. Záver: Klinický obraz BLK je nešpecifický a môže imitovať iné benígne a malígne klinické jednotky. Dermatoskopické vyšetrenie môže ozrejmiť predovšetkým pigmentovanú BLK, ale nemusí pomôcť k diagnostike nepigmentovanej BLK. V prípade diagnostických rozpakov je nutné histopatologické vyšetrenie.

Kľúčové slová: benígna lichenoidná keratóza, pigmentovaná BLK, nepigmentovaná BLK, klinické, dermatoskopické, histopatologické nálezy pri BLK

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Dermatológia pre prax. Objednať časopis

The importance of dermatoscopy in the diagnosis of benign lichenoid keratosis

Introduction: Benign lichenoid keratosis (BLK) is a benign skin lesion that can mimic malignant skin tumors. It often occurs as a solitary macula or papula with sharp margins in elderly patients at sites of actinic damage. Case: In the case report the authors described the clinical, dermoscopic and histopathological findings of BLK in a 63-year-old patient with a history of malignant skin tumors. As the authors did not have data on the duration, previous development of the lesion and at the same time they identified a diffuse granular pattern in the dermoscopic image, the described lesion was extirpated to exclude melanoma in the regression stage. Conclusion: The clinical picture of BLK is non-specific and may mimic other benign and malignant clinical units. Dermoscopic examination may reveal mainly pigmented BLK but may not help to diagnose non-pigmented BLK. In case of diagnostic embarrassment, histopathological examination is necessary.

Keywords: benign lichenoid keratosis, pigmented BLK, non-pigmented BLK, clinical, dermoscopic, histopathological features of the BLK