Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2012

Vplyv PEEP a včasného perioperačného recruitment manévru pri OP výkonoch v mimotelovom obehu

MUDr. Adrián Kolesár, MUDr. František Sabol, PhD., et al., MUDr. Albert Hermely, doc. MUDr. Pavol Török, CSc., doc. MUDr. Milan Májek, CSc., MUDr. Peter Čandík

Typ štúdie: Prospektívna randomizovaná. Cieľ práce: Cieľom práce bolo dokázať, že stredne vysoký, „preventívny PEEP“ (8 cm H2O) spojený s včasným RM (PEEP 16,9 ± 4 cm H2O) v porovnaní s nízkym PEEP (3 cm H2O), môže počas a po operačnom výkone v mimotelovom obehu zlepšiť porušené pľúcne funkcie, transport plynov, ich mechanické vlastnosti, ako aj adaptáciu pacienta na spontánne dýchanie. Materiál a metodika: Náhodným výberom bolo vybraných 40 pacientov podrobujúcich sa revaskularizačnej operácii srdca (CABG) v MO. Prvú skupinu (skupina 1) tvorili pacienti, u ktorých sa aplikoval PEEP = 3 ± 1 cm H2O, druhú skupinu (skupina 2) s PEEP = 8 ± 1 cm H2O. Podskupiny v oboch hlavných skupinách tvorila polovica pacientov, u ktorých bol aplikovaný recruitment manéver (RM) s PEEP do 20 cm H2O. Výsledky: a-ADO2 výrazne stúpla po ukončení MO, pritom rozdiel skupiny 1 a 2 je štatisticky významný aj po prijatí na KAIM (p < 0,01). Index PaO2/FiO2 (mm Hg) klesol v oboch skupinách pod 300 mm Hg po ukončení MO. V skupine 2 stúpol oxygenačný index po prijatí na KAIM nad 300 mmHg, a to v skupine s i bez RM (p < 0,05). Hodnoty poddajnosti pľúc (Cdyn – mlcm H2O-1) boli pooperačne výrazne vyššie v skupine 2 (p < 0,01). Štatisticky významné obehové zmeny sa nezistili. Adaptácia na spontánne dýchanie, hodnotená cez jej frekvenciu po extubácii bola lepšia v skupine 2 (p < 0,05). Záver: Na základe výsledkov autori konštatujú, že stredne vysoký PEEP (1 cm H2O10 kg-1 hmotnosti max. ale do 10 cm H2O), ako aj opakovaný RM môže prinášať benefit pri prevencii atelektáz, zlepšení oxygenácie, ako aj pľúcnej mechaniky a zlepšení adaptácie na spontánne dýchanie po odpojení pacienta od UVP, bez podstatnejších negatívnych kardiovaskulárnych vplyvov na pacienta.

Kľúčové slová: UVP, PEEP, reacruitment manéver (RM), mimotelový obeh (MO).

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Influence of PEEP and early recruitment maneuver in operations with cardiopulmonary by-pass (CPB)

Type of Study: Prospective, randomised. Goal: The goal of this research was to prove that intermediate-high „preventative PEEP“ (8 cm H2O) combined with early recruitment maneuver (RM) (PEEP up-to 20 cm H2O) can improve impaired lung-functions when compared to low-PEEP (3 cm H2O), and along with protective perioperative lung ventilation, they can improve gas transport, lung-mechanics as well as patient’s adaptation to spontaneous brething. Material and Methods: 40 patients undergoing coronary artery by-pass grafting (CABG) in cardiopulmonary by-pass (CPB) were randomly chosen and divided in two groups. Group 1 was created by patients in whom perioperative and post-operative PEEP of 3±1 cm H2O was applied while PEEP 8±1 cm H2O applied in group 2. The sub-groups of the two main groups were created by half of the patients in which an early recruitment maneuver (RM) with PEEP up to 20 cm H2O was applied. Results: a-ADO2 markedly increased after discontinuation of ECC and the difference between groups 1 and 2 is statistically significant even after ICU admission (p‹0.01). PaO2/FiO2 index (mm Hg) has decreased in both groups under 300 mm Hg after CPB discontinuation. The oxigenation index rose over 300 mmHg in group 2 after admission to ICU in both subgroups with or without earlz RM (p‹0.05). Lung-compliance (Cdyn /mlcm-1) was post operatively markedly higher in group 2 and specially in subgroup where early RM was applied. The results were statistically significantly different (p‹0.01) after RM application aproximately 30-60 min. after ICU admission. There were no significant cardiovascular changes found even when higher PEEP or RM applied. Adaptation to spontaneous breathing, assessed by its frequency after extubation was better in group 2. Conclusion: Based on the above-mentioned results the authors state that the intermediate-high (1 cm H2O10 kg-1) PEEP and repeated early RM can be beneficial in prevention of lung atelectasis, it can improve oxigenation and improve lung-mechanics as well as improve adaptation for spontaneous brething after discontinuation of ALV without substantial adverse cardiovascular influences.

Keywords: ALV, PEEP, reacruitment manever (RM), ECC.