Všeobecné informácie
Online

Dermatológia pre prax

Dostupnosť live streamu:

30. november 2020 o 16.00 hod.

Sledovanie live streamu bude hodnotené podľa platného kreditného systému CME.

Odborný garant:

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť

Live stream Klinický dialóg o ceste interleukínu 23 podporený spoločnosťou Janssen.

Pozvánka:Klinický dialóg o ceste interleukínu 23 - na stiahnutie

Vzdelávacie ciele:

Vzdelávacie ciele

Po tomto sympóziu by mali účastníci:

  • poznať aktuálne klinické dáta o blokáde interleukínu 23 v liečbe psoriázy a posúdiť dopad týchto dát na ich klinickú prax

  • vedieť analyzovať dáta bezpečnosti, účinnosti a kvality života pacientov z randomizovaných štúdií a reálnej klinickej praxe

  • lepšie sa zorientovať v stále sa rozširujúcich možnostiach liečby psoriázy

Program
Časový harmonogram podujatia:

Odborný program

Predsedajúci: MUDr. Slavomír Urbanček , PhD.

16.00 – 16.05 Privítanie a otvorenie sympózia

Urbanček S.

16.05 – 16.20 Kde sme dnes? Manažment psoriázy pri zacielení na interleukín IL-23

Urbanček S.

16.20 – 16.35 Kam smerujeme? Inhibícia interleukínov u pacientov so psoriázou

Kampe T.

16.35 – 16.50 Čo môžeme očakávať od liečby inhibítormi IL-23? Klinické skúsenosti s liečbou

Kovarčíková K.

16.50 – 17.00 Diskusia, otázky a odpovede

Tento NAŽIVO vysielaný klinický dialóg sa zameriava na to, aby poskytol najnovšie poznatky o inhibícii IL-23 z pohľadu dermatovenerológa a zároveň má byť priestorom na zdieľanie klinických skúseností v liečbe psoriázy.

Účastníci sympózia získajú hlbšie poznatky o psoriáze, ktoré môžu využiť pri manažmente tejto choroby v ich každodennej praxi.

Počas tohoto NAŽIVO vysielaného sympózia budú mať účastníci možnosť spýtať sa prezentujúcich svoje otázky.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. 02/5413 1365

www.solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať