Praktické lekárnictvo 4/2019

Dysfunkcia mitochondrií pri Alzheimerovej chorobe

Prof. RNDr. Anna Gvozdjáková, DrSc., RNDr. Zuzana Rausová, PhD., PharmDr. Jarmila Kucharská, PhD., RNDr. Zuzana Sumbalová, PhD.

Stručný prehľad sa zaoberá súčasnými poznatkami o význame mitochondrií pri Alzheimerovej chorobe (AD), novou možnosťou analýzy bioenergetiky mitochondrií v izolovaných trombocytoch. Neinvazívny postup respirometrickej analýzy mitochondrií by mohol byť použitý ako diagnostický test bioenergetiky mitochondrií v periférii, ktoré môžu indikovať zmeny funkcií mitochondrií mozgu u pacientov s AD. Nová diagnostická metóda je vhodná na monitorovanie terapie pacientov s AD. Pri AD sa používa podporná terapia s vitamínmi a antioxidantmi, avšak nie sú jednoznačné závery o ich účinku z hľadiska spomalenia progresie AD. V závere autori poukazujú na perspektívnu stratégiu cielenej terapie AD, ku ktorej patrí génová terapia a mitochondriálna transplantácia.

Kľúčové slová: Alzheimerova choroba, mitochondrie, antioxidanty, diagnóza, terapia

Mitochondria dysfunction in Alzheimer‘s disease

A brief review deals with current knowledge of the importance of mitochondria in Alzheimer‘s disease (AD), a new possibility of mitochondrial bioenergy analysis in isolated platelets. A non-invasive procedure of mitochondrial respirometric analysis could be used as a diagnostic test for peripheral mitochondrial bioenergy that may indicate changes in brain mitochondrial function in AD patients. The new diagnostic method is suitable for monitoring therapy of AD patients. In AD, supportive therapy with vitamins and antioxidants is used, but there are no clear conclusions about their effect in slowing the progression of AD. In conclusion, the authors showed a prospective strategy for targeted therapy of AD, which includes gene therapy and mitochondrial transplantation.

Keywords: Alzheimer´s disease, mitochondria, antioxidants, diagnosis, therapy