Onkológia 3/2020

Život po onkologickej liečbe

Prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.

Vďaka pokrokom v protinádorovej liečbe sa významne predlžuje život onkologických pacientov. Udržanie a zlepšovanie dlhodobej kvality ich života je však rovnako dôležité. Odhaduje sa, že najmenej u 50 % onkologických pacientov v remisii sa objavia dlhodobé alebo neskoré zdravotné následky a psychosociálne problémy vyvolané liečbou alebo samotným onkologickým ochorením. Väčšine týchto problémov je však možné predísť, a preto by mala byť týmto pacientom venovaná individualizovaná starostlivosť so zreteľom na tieto následky už pred začatím onkologickej liečby, počas nej aj po jej ukončení. Takúto odporúčanú starostlivosť však dostáva menej ako 30 % bývalých onkologických pacientov vo vyspelých krajinách. Včasné rozpoznanie príznakov komplikácií, skoré začatie ich liečby, lepšia koordinácia starostlivosti o týchto pacientov medzi onkológmi, praktickými lekármi a inými špecialistami na základe odporúčaní expertov a medicíny založenej na dôkazoch môžu výrazne pomôcť k lepšej kvalite a predĺženiu života po onkologickej liečbe.

Kľúčové slová: pacient po absolvovanej liečbe, dlhodobé následky, neskoré následky, plán pre dlhodobé sledovanie, odporúčania

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Survivorship

Advances in cancer treatment have provided significant improvements in prolonging patient lives. Maintaning and improvement of long-term good quality of their life is of equal importance. At least 50% of patients in remission can develop long-term or late medical effects and psychosocial conditions as a complication of their therapy or cancer alone. Most of these conditions are avoidable. Therefore, the experts in the field of survivorship strongly advise that cancer patients should receive individualized care focusing on prevention of such sequelae prior to, during and after completion therapy. However, less than 30% of cancer survivors receive recommended care in developed countries. There is a tremendous need for better management of these potential complications as well as coordination of care between the oncology team and the primary and other specialists on the basis of expert-opinion recommendations and evidence-based medicine.

Keywords: cancer survivor, long-term effects, late effects, survivorship care plan, recommendations