Onkológia 3/2022

Kvalita života dospelých pacientov s hematologickými malignitami po alogénnej transplantácii krvotvorných buniek

MUDr. Iveta Oravcová, PhD.

Výsledky prežívania pacientov po alogénnej transplantácii krvotvorných buniek (TKB) sa považujú aj v súčasnosti za najdôležitejšie údaje úspechu danej liečby. Tento život zachraňujúci liečebný postup býva spojený s množstvom akútnych a chronických komplikácií, ktoré môžu priamo ohroziť život pacienta alebo významne znížiť kvalitu života (QOL). Okrem fyzických ťažkostí je TKB spojená aj so psychosociálnymi hrozbami. QOL dôkladne skúmajú predovšetkým prospektívne longitudinálne, ale aj prierezové klinické štúdie s rôznymi metódami vyšetrovania QOL. Meraním QOL je pacient významne zapojený do liečebného procesu, dôkladnejšie edukovaný a má adekvátnejšie očakávania po samotnej TKB. Výsledky merania QOL včas odhalia pacientov s významne zhoršenou kvalitou života a majú viesť k intervenčným opatreniam s medziodborovou spoluprácou (vyšetrenie špecialistom, rehabilitácia, sociálne opatrenia, psychologické intervencie a pod.) s cieľom zlepšiť QOL pacienta.

Kľúčové slová: kvalita života, transplantácia krvotvorných buniek, metódy, klinické štúdie, dotazníky

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Quality of life of adult patients with hematological malignancies after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Results of survival of patients after alogeneic hematopoietic stemm cell transplantation (HCT) are considered to be the most important datas that indicates the susccess of this treatment. This lifethreatening approach is accompanied by many acute and chronic complications, which can directly endangered the patient´s life or significantly reduced the quality of life (QOL). Besides physical difficulties, HCT is connected also with psychosocial threats. QOL is thoroughly researched especially in prospective longitudinal, but also in cross-sectional clinical studies with various methods QOL assessment. With QOL reporting is patient closely involved to the treatment process, imore thoroughly educated and has more adequate expectations after HCT. The results of QOL assessment early identify patients with significantly worsened QOL and should lead to the interventions with interdisciplinary cooperation (examination by a specialist, physiotherapy, social measures, psychological interventions etc.) with the aim of improving QOL.

Keywords: quality of life, hematopoietic stem cell transplantation, methods, clinical studies, measures