Onkológia 2/2020

10 rokov Jednotky translačného výskumu v Národnom onkologickom ústave v Bratislave

prof. MUDr. Michal Mego, DrSC.

Jednotka translačného výskumu (Translational Research Unit – TRU) je špecializované pracovisko II. onkologickej kliniky LF UK a NOÚ, ktorej poslaním je translačný výskum, t. j. prenášanie poznatkov základného výskumu do klinickej praxe, ako aj spätné riešenie klinicky významných problémov v onkológii využitím experimentálnych prístupov in vitro a in vivo na animálnych modeloch TRU.

Kľúčové slová: translačný výskum, klinická prax

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Ten years of the Translation Research Unit in National Cancer Institute in Bratislava

The Translational Research Unit (TRU) is a specialized facility of 2nd Department of Oncology and National Cancer Institute, whose mission is translational research, ie. transferring basic research knowledge into clinical practice as well as backwardly solving clinically significant problems in oncology using experimental approaches in vitro and in vivo on animal models of TRU.

Keywords: tranlation research, clinical practice