Via practica 1/2020

Vybrané druhy nefarmakologickej liečby demencií

PhDr. Iveta Ondriová, PhD., doc. MUDr. Eleonóra Klímová, PhD.

Terapia demencií sa zakladá na dvoch navzájom sa ovplyvňujúcich pilieroch – nefarmakologických postupoch a na farmakoterapii. Jednotlivé nefarmakologické prístupy môžu riešiť jeden či viac problémových oblastí týkajúcich sa rozvinutého ochorenia. Neliekové intervencie aplikované blízkou osobou môžu byť rovnako účinné v ovplyvňovaní symptómov, ktoré postihujú pacienta s Alzheimerovou chorobou, ako lieková terapia.

Kľúčové slová: demencia, terapia, nefarmakologická terapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Selected types of non-pharmacological treatment of dementia

Dementia therapy is based on two mutually influencing non-pharmacological pillars and pharmacotherapy. Individual non-pharmacological approaches can address one or more problem areas related to advanced disease. Non-drug interventions by a close person can be equally effective in influencing the symptoms that affect a patient with Alzheimer‘s disease, such as drug therapy.

Keywords: dementia, therapy, non-pharmacological treatment