Via practica 3/2011

Sine syndróm pri systémovom lupus erythematosus (klinický a laboratórny)

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP, doc. MUDr. Martina Vašáková, PhD., doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD., MUDr. Alena Tuchyňová, PhD.

Systémový lupus erythematosus (SLE) je chronické zápalové ochorenie charakterizované pestrým klinickým obrazom a prítomnosťou autoprotilátok. U časti pacientov sa však môžeme stretnúť so situáciami, keď sú prítomné typické autoprotilátky pre SLE a chýbajú klinické prejavy ochorenia alebo naopak, keď má pacient typické klinické prejavy SLE a chýba prítomnosť antinukleárnych protilátok. Iba pravidelné sledovanie jednotlivých klinických a imunologických prejavov ochorenia umožňuje včasné stanovenie diagnózy a následné začatie liečby.

Kľúčové slová: sine syndróm pri systémovom lupus erythematosus, klinický obraz, imunologické parametre

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Sine syndrome in systemic lupus erythematosus (clinical and immunological)

Systemic lupus erythematosus (SLE) is a chronic inflammatory disease characterized by varied clinical picture and the presence of autoantibodies. In some patients, however, we encounter situations when there are present autoantibodies typical of SLE and no clinical signs of disease or vice versa, when the patient has a typical clinical course of disease and there is an absence of presence of antinuclear antibodies. Only the regular monitoring of clinical and immunological manifestations of the disease allows early diagnosis and subsequent initiation of treatment.

Keywords: sine syndrome in systemic lupus erythematosus, clinical and immunological parameters