Via practica 3/2016

Etické a komunikační aspekty terminální analgosedace

doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.

Cílem paliativní hospicové péče je dosáhnout co nejvyšší kvality života těžce nemocných a zachování jejich důstojnosti. U nemocných v terminální fázi onemocnění bývá nezřídka ke zvládnutí jejich utrpení používána metoda terminální analgosedace. Uvedený léčebný postup je plně etický a nemá nic společného s eutanazií. Před jejím zahájením je nezbytné provést řádné poučení nemocného a jeho rodiny. Nedostatečná komunikace může být zdrojem nedorozumění a konfliktů.

Kľúčové slová: terminální analgosedace, hospic, etika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Ethical and communication aspects of terminal sedation

The aim of the palliative hospice care is to reach the highest possible quality of life of seriously ill patients and to keep their human dignity. Terminal sedation is considered to be an optimal way in cases with intractable patients. This therapeutic approach is full of ethics and has nothing in common with euthanasia. Sufficient enlightening to the patient and his/her family is crucial before starting this therapeutic method. Lack of communication can be a tool that causes misunderstanding and conflicts.

Keywords: terminal sedation, hospice, ethics