Via practica 1/2022

Diagnostika a léčba úzkostných stavů – možnosti praktického lékaře

MUDr. Věra Vobořilová

Úzkostné poruchy jsou skupinou psychických poruch, u kterých je úzkost dominantním příznakem. Vyznačují se záchvatovými nebo kontinuálně fluktuujícími stavy, při kterých se bez vazby na reálné nebezpečí objevují tělesné a psychické projevy úzkosti nebo strachu. Podle klasické evropské psychopatologie má strach svůj objekt (člověk ví, čeho se bojí), zatímco úzkost objekt nemá (člověk má pocit strachu, ale neví, čeho se bojí). Problém začíná tam, kde se úzkost či strach objevují příliš často, trvají příliš dlouho a jejich intenzita je vzhledem k situaci, která je spustila, příliš velká nebo se objevují v nepřiměřených situacích. V těchto případech negativně zasahují do života jedince, snižují kvalitu jeho života, omezují pracovní schopnost a narušují sociální vztahy.

Kľúčové slová: úzkost, fobie, antidepresiva, anxiolytika, psychoterapie

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Via practica. Objednať časopis

Diagnosis and treatment of anxiety disorders – focused on treatment by general practitioner

Anxiety disorders are a group of mental disorders in which anxiety is the dominant symptom. They are characterized by paroxysmal or continuously fluctuating states in which physical and mental symptoms of anxiety or fear occur without being linked to some real danger. According to classical european psychopathology, fear has its object (one knows what is afraid of), while anxiety does not have an object (one has a feeling of fear, but one does not know what is afraid of). The problem begins where anxiety or fear occurs too often, lasts too long, and the intensity is too large for the situation that triggered it, or they occur in inappropriate situations. In these cases, they adversely affect an individual's life, reduce his or her quality of life, limit his ability to work, and disrupt social relationships.

Keywords: anxiety, phobia, antidepressants, anxiolytics, psychotherapy