Via practica 1/2005

Diabetická dyslipidémia – dôležitá súčasť komplexnej starostlivosti o diabetikov 2. typu

MUDr. Ľubomíra Fábryová

Diabetici 2. typu predstavujú skupinu pacientov s extrémne vysokým kardiovaskulárnym rizikom. Ako ukazujú výsledky intervenčných štúdií u diabetikov manažment zameraný na zníženie LDL-cholesterolu, zvýšenie HDL-cholesterolu, ako aj zníženie triacylglycerolov vedie k redukcii makrovaskulárnych komplikácií, ako aj kardiovaskulárnej mortality u diabetikov 2. typu. Od uverejnenia NCEP ATP III v máji 2001 boli publikované výsledky najnovších klinických štúdií (najmä v roku 2004), ktoré ovplyvnili aj ďalšie smerovanie odporúčaní v zmysle tesnejšieho manažmentu lipidových parametrov u diabetikov.

Kľúčové slová: diabetická dyslipidémia, prevencia, cieľové hodnoty.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DIABETIC DYSLIPIDAEMIA – IMPORTANT PART OF THE COMPLEX CARE FOR THE PATIENTS WITH DIABETES TYPE 2

It is now well estalished that cardiovascular risk is extremely high in patients with diabetes type 2. The benefits of lipid modification (reduction of LDL-cholesterol and triglycerides and increasing of HDL-cholesterol) in this patient group are clear from emerging data from clinical trials. Since the publication of NCEP ATP III in 2001 new clinical trials with clinical end points have been published. Results of these trials are reflected in the recent update, which now recommend new targets for patients with diabetes type 2.

Keywords: diabetic dyslipidemia, prevention, target levels.