Via practica 3–4/2013

Adherencia k liečbe artériovej hypertenzie – ako je to s vnímaním úspešnosti liečby

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc., prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD., doc. PhDr. Darina Brukkerová, PhD., MPH, MUDr. Jana Sokolová, PhD.

Cieľom predloženej práce bolo zistiť a vzájomne porovnať názory pacientov a všeobecných lekárov pre dospelých (VLD) na vnímanie úspešnosti farmakoterapie (FT) artériovej hypertenzie (AH). Na zisťovanie sme použili najčastejšie používanú metódu štruktúrovaného dotazníka vytvoreného spoluprácou sociológa, klinického farmakológa a VLD, overeného v pilotnej štúdii. Výsledky získané prieskumom poukázali na pomerne vysoký záujem odbornej i laickej verejnosti o problém AH.

Kľúčové slová: artériová hypertenzia, farmakoterapia, adherencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Adherence to the treatment of hypertension – as it is with the perception of treatment success

The objective of this was to find out and mutually compare the opinions patients and general practitioners for adults on the perception of the success of drug therapy (FT) of arterial hypertension. For detection, we used most frequently used method – a structured questionnaire created by cooperation of sociologist, clinical pharmacologist and general practitioner, verified in the pilot study. Results obtained from the survey showed relatively high interest of the professional and general public about the problem of AH.

Keywords: arterial hypertension, pharmacotherapy, adherence.