Vaskulárna medicína 1/2019

Asociácia vyšších preprocedurálnych hladín fibrinogénu s regresiou vaku aneuryzmy po endovaskulárnej liečbe aneuryzmy abdominálnej aorty

MUDr. Mária Rašiová, PhD., MUDr. Martin Koščo, RNDr. Viera Habalová, PhD., MUDr. Zuzana Tormová, MUDr. Martin Bujdoš, MUDr. Matej Moščovič, prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.

Úvod: Aneuryzma abdominálnej aorty (AAA) je polygénne ochorenie s neznámou etiológiou a nedostatočne objasnenou patogenózou. Cieľom štúdie bolo vyhodnotenie asociácií vybraných génových polymorfizmov a preprocedurálnych hladín fibrinogénu s regresiou vaku aneuryzmy po endovaskulárnej liečbe AAA. Metódy: Retrospektívne boli analyzované údaje o pacientoch, ktorí boli endovaskulárne liečení pre infrarenálnu AAA v období od januára 2010 do júla 2016. Regresia vaku bola definovaná ako zmenšenie vaku o 5 mm a viac v porovnaní s rozmerom AAA pred intervenciou. Diameter vaku pred endovaskulárnou liečbou a 24 mesiacov po nej bol stanovený CT – angiografickým vyšetrením v mieste maximálneho axiálneho diametra. Výber jednonukleotidových polymorfizmov (polymorfizmy v génoch LRP1, MMP3, IL6R, AGTR1, 9p21) bol založený na výsledkoch metaanalýzy, ktorá potvrdila ich asociáciu s AAA. Preprocedurálne hladiny fibrinogénu boli stanovené metodikou podľa Claussa. Výsledky: Celkovo bolo hodnotených 124 pacientov (116 mužov a 8 žien) priemerného veku 71,2 ± 7,2 roku. Regresia vaku aneuryzmy bola potvrdená u 45,2 % pacientov. U pacientov s regresiou vaku aneuryzmy boli potvrdené signifikantne vyššie hladiny fibrinogénu v porovnaní s pacientmi so stabilným vakom alebo expanziou vaku (3,84 vs. 3,47 g/l; p = 0,028). Vyššie hladiny fibrinogénu boli signifikantným prediktorom regresie vaku v multivariátnej analýze po korekcii na vek, hypertenziu, pohlavie, fajčenie a dyslipidémiu (OR 1,88; 95 % CI 1,17 – 3,04; p = 0,010); tzn. zvýšenie fibrinogénu o 1 g/l zvyšovalo pravdepodobnosť regresie vaku o 88 %. Po dodatočnej korekcii zahŕňajúcej aj objem a percento intraluminálneho trombu (ILT) boli vyššie hladiny fibrinogénu spojené s 2,47-násobne vyššou pravdepodobnosťou regresie vaku AAA (OR 2,47; 95 % CI 1,29 – 4,72; p = 0,006). Asociácia medzi distribúciou genotypov a alel bežných variantov génov (LRP1 rs1466535, MMP3 rs3025058, IL6R rs7529229, AGTR1 rs5186, 9p21 rs10757278) a regresiou vaku aneuryzmy nebola potvrdená. Záver: U pacientov s regresiou vaku aneuryzmy boli potvrdené signifikantne vyššie preprocedurálne hladiny fibrinogénu v porovnaní s pacientmi so stabilným vakom alebo progresiou vaku aneuryzmy.

Kľúčové slová: endovaskulárna liečba aneuryzmy abdominálnej aorty, fibrinogén, aneuryzma abdominálnej aorty, génové polymorfizmy, regresia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Higher preprocedural fibrinogen levels are associated with sac regression after endovacular abdominal aneurysm repair

Background: Abdominal aortic aneurysm (AAA) is a polygenic disease with unknown ethiology and poorly defined pathology. The aim of our study was to determine an association of polymorphism related to AAA, preprocedural fibrinogen levels with aneurysm sac regression after endovascular abdominal aortic aneurysm repair. Methods: We retrospectively analyzed data of patients with infrarenal AAA treated between January, 2010 and July, 2016. Sac regression was defined as at least 5 mm decrease in the sac diameter in relation to the preprocedural diameter. Sac diameter pre– and 24 months post–EVAR was determined by CT– angiography at the site of maximum axial diameter. The selection of gene polymorphisms (gene LRP1, IL6R , MMP3, AGTR1, 9p21) was based on results of the meta–analysis which showed that the mentioned variants were associated with AAA. Preprocedural fibrinogen was measured using the Clauss method. Results: During the study period, 124 patients (116 men and 8 women) with mean age 71.2 ± 7.2 years met inclusion criteria. Sac regression was found in 45.2% of patients. Higher fibrinogen levels were found in patients with sac regression in comparison with the patients with stable sac or sac expansion (3.84 g/l vs 3.47 g/l; p=0,028). A higher fibrinogen was a significant predictor of sac regression in multivariate analysis after adjustment for age, hypertension, sex, smoking and dyslipidaemia (OR 1.88; 95%CI 1.17–3.04; p=0.010); i.e increase of fibrinogen by 1g/l increased probability of sac regression by 88%. Additional adjustments for ILT volume and percentage of ILT occupying aortic lumen increased the OR to 2.47 (95% CI 1.29–4.72; p=0.006). The association between genotypes/alleles distribution of selected single nucleotide polymorphism (LRP1 rs1466535, MMP3 rs3025058, IL6R rs7529229, AGTR1 rs5186, 9p21 rs10757278) and sac regression was not confirmed in univariate and multivariate analysis. Conclusion: Higher preprocedural fibrinogen levels were predictive factors of aneurysm sac regression patients post–EVAR.

Keywords: endovascular abdominal aortic aneurysm repair, fibrinogen, abdominal aortic aneurysm, gene polymorphism, sac regression