Urologie pro praxi 2/2019

Význam fytofarmak v léčbě chronické prostatitidy

PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D.

Zánětlivá onemocnění prostaty jsou nejčastější urologickou diagnózou mužů mladších 50 let, ve vyšších věkových skupinách jsou na třetím místě. Akutní zánět je relativně vzácný, obvyklejší jsou záněty chronické, které přináší mnohem větší diagnostické a léčebné potíže, což, jak prokazují mnohé klinické studie, může být významně ovlivněno skutečností, že původci prostatitidy tvoří biofilmy. Ztížení nebo znemožnění tvorby biofilmu snižuje bojeschopnost patogenů a usnadňuje další terapii, např. zvyšuje účinek antimikrobiální léčby. Synergický účinek s antibiotiky jeví v in vitro studiích mnoho rostlinných silic, pro terapii onemocnění močových cest se velmi účinně jeví rozmarýnová silice.

Kľúčové slová: prostatitida, biofilm, fytofarmaka, silice, Rosmarinum officinalis.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The importance of phytopharmaceuticals in treating chronic prostatitis

Inflammatory diseases of the prostate are the most frequent urological diagnosis in men younger than 50 years, ranking as third in older age groups. An acute inflammation is relatively rare, with chronic inflammations being more common and posing much greater diagnostic and therapeutic challenges, which, as has been shown in many clinical trials, can be significantly influenced by the fact that the causative agents of prostatitis form biofilms. Making biofilm formation difficult or impossible reduces the fighting capacity of the pathogens while facilitating further treatment, e.g. increasing the effect of antimicrobial therapy. A synergistic effect with antibiotics has been shown in in-vitro studies for a number of plant essential oils, with rosemary oil having been shown very effective in treating urinary tract infection.

Keywords: prostatitis, biofilm, phytopharmaceuticals, essential oils, Rosmarinus officinalis.