Urologie pro praxi 4/2017

Ošetřovatelská péče u pacienta s hypospadií

Lucie Králová, Mgr. Pavla Kordulová

Hypospadie je jednou z nejčastěji se vyskytujících vrozených vad močových cest. Jedná se o rozštěp močové trubice na spodní straně a postihuje jednoho ze 125–300 narozených chlapců. Na vzniku se podílejí genetické i hormonální vlivy. Dle uložení se dělí na přední (glandulární, koronární, subkoronární), střední (penilní) a zadní (penoskrotální, skrotální, perineální). Hypospadie mohou způsobovat postiženým psychické trauma, u jiných forem poruchy mikce a ejakulace, u vad spojených s chordou navíc nemožnost sexuálního styku. Vadu posuzuje dětský urolog a léčí se chirurgicky. Vysoká odpovědnost vložená do rukou lékaře i sestry při ošetřování malých pacientů s hypospadií vyžaduje maximální důraz na vlastnosti, jako je pečlivost, spolehlivost, emoční stabilita, trpělivost, schopnost týmové spolupráce, projevování vzájemné úcty a korektnosti v jednání v týmu včetně rodičů dítěte, schopnost improvizovat, disponovat kreativitou. Současně vyžaduje i fyzickou zdatnost, výdrž a zručnost. Cílem práce celého týmu je zdárně ukončený léčebný proces a spokojený dětský pacient včetně jeho rodičů.

Kľúčové slová: hypospadie, chirurgická léčba, ošetřovatelská péče.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Nursing care of a patient with hypospadias

Hypospadias is one of the most common birth defects of the urinary tract. This is a cleft of the urethra on the underside and affects one of the 125–300 boys born. Genetic and hormonal influences are involved in the development. They are divided into front (glandular, coronary, subcoronary), middle (penile) and posterior (post-bodied, scrotal, perineal). Hypospadias can cause psychological trauma in other forms of mucosal and ejaculatory disorders, in addition to the possibility of sexual intercourse with the chord associated with the chord. The defect is assessed by a child urologist and treated surgically. High responsibility placed on nurses in the care of small hyperspace patients requires the utmost emphasis on features such as care, reliability, emotional stability, patience, teamwork, mutual respect and correctness in teamwork, including the parents of the child, the ability to improvise. At the same time, physical fitness, endurance and skills. The goal of the whole team is to successfully complete the healing process and a satisfied child patient including his parents.

Keywords: hypospadias, surgical treatment, nursing care.