Urologie pro praxi 3/2021

Diagnostika a léčba dětí s nočním pomočováním

MUDr. Ivo Novák, Ph.D.

Pomočování v dětské, ale i v adolescentní populaci představuje významný psychosociální problém. Četností výskytu, asi 15–20 % pětiletých, 2–6 % sedmiletých dětí, do adolescence se trvale pomočuje 1–2 %, se řadí k nejčastějším onemocněním u dětí. Dle ICCS (International Children’s Continence Society) je polysymptomatické pomočování (NMNE) řazeno mezi inkontinence s poruchou funkce dolních cest močových, monosymptomatická enuréza (MNE) je pak definována jako samostatná jednotka. Volní kontrola plnění a vyprazdňování močového měchýře je dynamicky se vyvíjejícím funkčním procesem, který přímo závisí na věku jedince. S věkem se postupně reflexní vyprazdňování měchýře mění na volní, kontrolované, zprostředkované cestou mozkové kory (obvykle ukončeno ve 4 letech věku). Diagnostické postupy (anamnéza, pitná/mikční karta, kalendář pomočování, fyzikální vyšetření, ultrazvuk, urodynamické vyšetření aj.) by měly zejména spolehlivě odlišit MNE od NMNE. K léčbě MNE pomočování by se nemělo přistupovat dříve než po dosažení 5 let věku (pitná/mikční režimová opatření, farmakoterapie, alarmy event. alternativní léčba). U NMNE je pak nutné nejprve léčit primární příčinu poruchy vyprazdňování se (např. neurogenní poruchy, subvezikální obstrukce, infekce močových cest, obstipaci aj.). I přes primárně úspěšnou léčbě je nutno počítat s vysokým procentem recidiv po ukončení terapie.

Kľúčové slová: noční pomočování, dětský věk, diagnostika, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diagnosing and treating with nocturnal enuresis

The enuresis in children, but also in the adolescent population, is a significant psychosocial problem. The enuresis with frequency about 15–20 % of five-year-old, 2–6 % of seven-year-old children, and persistence 1–2 % at adolescence is one of the most common diseases in children. According to the ICCS (International Children's Society of Continence), polysymptomatic enuresis (NMNE) is classified as incontinence with lower urinary tract dysfunction, monosymptomatic enuresis nocturna (MNE) is then defined as a separate unit. The controlled bladder filling and emptying is a dynamically evolving functional process that directly depends on an individual's age. With age, a reflexive bladder emptying is gradually changing to a controlled with mediated cortical pathway (it is usually completed at 4 years of age). The exact diagnostic procedures (medical history, drinking / voiding card, urination calendar, physical examination, ultrasonography, urodynamic examination, etc.) distinguish MNE from NMNE. The MNE treatment should not be started until after the age of 5 (drinking / voiding regimens, pharmacotherapy, alarms or alternative treatment). Treatment with NMNE should be preceded by removing the primary cause of urination (eg neurogenic disorders, subvesical obstruction, urinary tract infections, constipation, etc.). There is high percentage of recurrences necessary to assume after the end of the primarily successful treatment.

Keywords: enuresis nocturna, childhood, diagnostics, therapy.