Slovenská chirurgia 3/2019

Hemoragický šok ako dôsledok rozsiahlej ruptúry pečene – prvá manifestácia hepatocelulárneho adenómu

doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc., MUDr. Peter Levčík, MUDr. Pavol Mazalán, MPH, MUDr. Ivan Majeský, PhD., MUDr. Peter Bluska, MUDr. Peter Štefánik, MUDr. Regina Muranská

Hepatocelulárny adenóm (HCA) je pomerne zriedkavý tumor pečene. Vyskytuje sa najmä u žien v mladom a strednom veku. Dáva sa do súvislosti s užívaním orálnych kontraceptív a steroidných medikamentov. Masívne krvácanie môže byť prvou manifestáciou tohto nádoru. Autori prezentujú kazuistiku 43 – ročnej pacientky, ktorá bola na Oddelenie urgentnej medicíny privezená RZP v šokovom stave. Okamžite urobené CT vyšetrenie brucha a pacientka pre podozrenie na ruptúru ľavého laloka pečene transportovaná priamo na operačnú sálu. Pri urgentnej operácii sa ako príčina krvácania zistila rozsiahla ruptúra na konkavite ľavého laloka pečene. Z resekátu pečene po bisegmentektómii (II. a III. segmentu) sa histologicky potvrdil hepatocelulárny adenóm.

Kľúčové slová: hepatocelulárny adenóm, ruptúra pečene s hemoragickým šokom, operácia

Haemorrhagic shock as a consequnce of widespread liver rupture – first manifestation of hepatocelullar adenoma

Hepatocelular adenoma (HCA) is relatively rare liver tumor. It occurs mainly in young and middle – aged women. It is in connection with the use of oral contraceptives and steroids. Massive bleeding may be the first manifestation of this tumor. The authors present a case report of 43 – years old woman who was brought to the Department of Emergency Medicine in hemorrhagic shock. Immediate CT scan of the abdomen was done and patient suspected of left liver lobe rupture was directly transported to the operating room. In urgent surgery, extensive rupture of the left lobe of the liver was found to be the cause of massive bleeding. From liver resect after bisegmentectomy (segment II and III) was histologically confirmed hepatocelullar adenoma.

Keywords: hepatocelullar adenoma, liver rupture with hemorrhagic shock, urgent surgery