Psychiatria pre prax 4/2015

Problémy spojené s konceptom sublimácie

MUDr. Michal Patarák

Sublimácia zahŕňa ľudskú činnosť, ktorá síce nachádza svoj zdroj v sile sexuálneho pudu, ale napokon je bez vzťahu k sexualite, čiže je desexualizovaná. Týka sa to najmä umeleckej tvorby a intelektuálnej práce. Ako však presne chápať takúto radikálnu premenu sily sexuálneho pudu smerom k nesexuálnym cieľom, prípadne objektom?

Kľúčové slová: sublimácia, desexualizácia, sexuálny pud, obranné mechanizmy, Sigmund Freud.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The concept of sublimation and its difficulties

Sublimation involves human activity whose source is found in the force of the sexual drive, but it ultimately has no relation to sexuality, and so is desexualized. This is particularly true in artistic creation and intellectual work. How can be precisely understood such a radical transformation of the force of the sexual drive towards a non-sexual aim or object?

Keywords: sublimation, desexualisation, sexual drive, defence mechanisms, Sigmund Freud.