Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2011

Paliativní péče u terminálních stavů chorob motorického neuronu (amyotrofické laterální sklerózy, progresivní bulbární paralýzy a progresivní svalové atrofie)

MUDr. Petr Ridzoň, MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Onemocnění motorického neuronu (MND) objevující se nejčastěji pod obrazem amyotrofické laterální sklerózy (ALS), nebo progresivní bulbární paralýzy (PBP) a progresivní spinální svalové atrofie (PMA) je typickým onemocněním, kde v léčbě převažuje paliativní péče. Onemocnění během měsíců až let progreduje až do plné závislosti pacienta jak na ošetřovatelské péči, tak na umělé výživě a event. umělé plicní ventilaci. Nemoc se tím postupem času stává nesmírně náročnou jak pro rodinu, tak pro ošetřujícího lékaře. Léčba pacienta s MND proto vyžaduje znalosti o postupech paliativní medicíny a paliativní péče. Článek se zaobírá jednotlivými problémy paliativní péče u MND (slabostí, imobilitou, depresí, dysfagií, dysartrií, sialoreou, bolestí, spasticitou, respiračními obtížemi) a možnostmi jejich řešení.

Kľúčové slová: paliativní péče, ALS, imobilita, respirační obtíže, dysfagie, PEG.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Palliative care in terminal states of motor neuron diseases (amyotrophic lateral sclerosis, progressive bulbar palsy, and progressive muscular atrophy)

Motor neuron disease (MND), most commonly presenting as amyotrophic lateral sclerosis (ALS) or progressive bulbar palsy (PBP) and progressive muscular atrophy (PMA), is a typical disease managed predominantly with palliative care. Over months to years, the condition progresses to a state of total dependence of the patient on both nursing care and artificial feeding or even mechanical ventilation. Thus, over time, the disease becomes extremely demanding for both the family and the attending physician. Therefore, treatment of a patient with MND requires knowledge of the practice of palliative medicine and palliative care. The paper deals with individual problems in palliative care in MND (weakness, immobility, depression, dysphagia, dysarthria, sialorrhoea, pain, spasticity, and respiratory difficulties) and their management options.

Keywords: palliative care, ALS, immobility, respiratory difficulties, dysphagia, PEG.