Paliatívna medicína a liečba bolesti 3/2010

Léčba pokročilé demence – paliativní přístup

MUDr. Robert Rusina, MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

Terminální stadium demence je fáze, kdy onemocnění přechází do ireverzibilní výrazné nesoběstačnosti v základních sebeobslužných aktivitách s nutností trvalé ošetřovatelské péče. V článku je věnována pozornost podávání kognitiv, schopnosti rozhodování a principu autonomie u těchto pacientů. Je diskutována indikace intenzivní a resuscitační péče, role paliativní léčby a některé postupy při léčení komplikací. Dále je zmiňován význam komunikace s pacientem a pečovatelem i problematika umístění do ústavního zařízení.

Kľúčové slová: demence, terminální stadium, prognóza, intenzivní péče, paliativní péče.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Management of advanced dementia – palliative approach

End-stage of dementia can be defined as a period when the disease reaches irreversible and severely reduced autonomy in basic activities of daily living with a need of persistent nursing care. Treatment options, mainly acetylcholinesterase inhibitors and memantin, decision making capacity and principles of autonomy in these patients are discussed. Indication of intensive care, the role of palliative approaches and management of complications are described. Finally, the importance of communication with the patient and the caregiver and aspects of institutionalization are mentioned more in detail.

Keywords: dementia, end stage disease, prognosis, intensive care, palliative care.