Paliatívna medicína a liečba bolesti 3/2008

Chronický únavový syndróm

Daniela Ogurčáková, Alena Šujanová

Otázke, ako najlepšie zadefinovať chronický únavový syndróm (CFS), predchádzalo veľa diskusií. Od r. 1988 sú zadefinované diagnostické kritériá podľa Holmesa, od r. 1994 stručnejšie kritériá podľa Fukudu a spol., a najnovšou aktualizáciou sú Kanadské kritériá z r. 2003. V prehľadovom článku je uvedený výskyt, príčiny, priebeh, rizikové faktory, symptómy, diagnostika a liečba chronického únavového syndrómu.

Kľúčové slová: chronický únavový syndróm, diagnostika, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chronic fatigue syndrome

There were a lot of discussions before the best definition of chronic fatigue syndrom (CFS). Diagnostic criterias according Holmes are definied since 1988, since 1994 shorter criteria according to Fukuda & Co., and the newest actualizations are Canadian criteria from 2003. There are presented incidence, cause, duration, risk factors, symptoms, diagnosis and treatement in the survey abstract.

Keywords: chronic fatigue syndrome, diagnosis, treatement.