Onkológia 4/2015

Vybrané ukazovatele epidemiológie karcinómu pľúc na Slovensku

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc., doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD., MPH, RNDr. Mária Pšenková, MPH

Úvod: Karcinóm pľúc patrí i napriek klesajúcim trendom incidencie k dominantným zhubným nádorom najmä u mužov s nepriaznivou prognózou. Ciele: Cieľom práce bola analýza vývoja dlhodobých časových trendov incidencie a mortality a prospektívny odhad prevalencie a celkovej záťaže populácie v Slovenskej republike karcinómom pľúc. Výsledky: Na Slovensku sa zaznamenáva signifikantný pokles incidencie ochorenia u mužov už od roku 1988 o priemernú medziročnú hodnotu -2,16 %, pričom mortalita klesá o niečo rýchlejšie (priemerne o -2,87 % medziročne). U žien sa zaznamenáva nepriaznivý vývoj oboch ukazovateľov, incidencia medziročne rastie od roku 2001 o 5,31 % a mortalita za celé sledované obdobie o 1,3 %. Záver: Nepriaznivý stúpajúci trend incidencie a mortality karcinómu pľúc u žien v Slovenskej republike, ako aj pomalší pokles incidencie a mortality u mužov v porovnaní s niektorými západnými krajinami v Európe bude mať v budúcnosti dosah aj na celkové náklady v manažmente tohto ochorenia.

Kľúčové slová: karcinóm pľúc, incidencia, mortalita, prevalencia, klinické štádiá.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Selected trends in lung cancer epidemiology in Slovakia

Introduction: The lung cancer is still among the dominant malignant tumors despite declining trend of incidence, especially in men, and also its adverse prognosis remains. Aim: The aim of the study was to analyse the development of long-term trends in incidence and mortality and to produce a prospective estimate of prevalence and overall burden of lung cancer in the population in the Slovak Republic. Results: A significant drop of incidence of the disease in men has been seen in Slovakia since 1988 by a mean annual percentage change of -2.16%, whereby mortality is declining a little faster (by an annual percentage change of -2.87%). Adverse trend has been registered in both indicators in case of lung cancer in women, with incidence rising since 2001 by 5.31% annually and mortality rising by 1.3% for the whole monitored period. Conclusion: The adverse rising trend in the incidence and mortality of lung cancer in women in the Slovak Republic, as well as the slower decline in incidence and mortality in men compared with some countries of Western Europe, will have an impact in future also on total costs for management of this disease.

Keywords: lung cancer, incidence, mortality, prevalence, clinical stages.