Onkológia 6/2020

Prvé skúsenosti s liečbou ponatinibom u pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou v podmienkach bežnej klinickej praxe

MUDr. Katarína Slezáková, PhD., MUDr. Ľudmila Demitrovičová, PhD., MUDr. Iveta Oravcová, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Imrich Markuljak, MUDr. Alexander Wild, MUDr. Natália Štecová, prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc., MUDr. Eva Mikušková, PhD., prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.

Ponatinib je vysokoúčinný inhibítor tyrozínkinázy 3. generácie. Je indikovaný u pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou (CML), ktorí sú rezistentní alebo netolerujú imatinib a ani druhogeneračné inhibítory tyrozínkinázy (bosutinib, dasatinib alebo nilotinib). Je účinný aj u pacientov s mutáciou T315I, ktorá spôsobuje rezistenciu na všetky ostatné inhibítory. V predloženej práci prezentujeme výsledky prvej analýzy účinnosti liečby ponatinibom v bežnej klinickej praxi v slovenských centrách pre liečbu CML. Analýza vznikla v spolupráci s Inštitútom bioštatistiky a analýz v Brne. Cieľ práce: Cieľom práce je analýza údajov o pacientoch liečených ponatinibom v centrách pre liečbu CML v Slovenskej republike. Súbor pacientov a metódy: Retrospektívna neintervenčná štúdia dospelých pacientov s diagnózou CML v chronickej fáze (CML CF) liečených ponatinibom. Súbor tvorí 22 pacientov s mediánom veku pri začatí liečby ponatinibom 61,6 roku (35,2 – 76,0), pričom ide o skupinu významne predliečených pacientov. Mutáciu T315I mali 4 pacienti. Na iné pridružené nehematologické ochorenie sa liečilo 54,4 % pacientov. Väčšina pacientov začala liečbu štandardnou dávkou 45 mg denne. Liečebná odpoveď bola hodnotená podľa ELN odporúčaní na úrovni hematologickej, cytogenetickej a molekulovej. Štatistické spracovanie zabezpečil Inštitút bioštatistiky a analýz v Brne. Výsledky: Priemerná dĺžka trvania liečby ponatinibom bola 22 mesiacov s mediánom 21,1 mesiaca (5,8 – 40). V čase analýzy súboru žilo 16 pacientov (72,7 %) s dg CML. Veľkú molekulovú odpoveď (MMR) dosiahlo 10 pacientov (45,5 %) s dg CML v chronickej fáze. Liečbu prerušilo 11 pacientov. Artériová hypertenzia vznikla u 4 a koronárna choroba srdca u 2 pacientov. Záver: Popri výsledkoch analýz liečby pacientov v rámci klinických štúdií sú prínosné aj skúsenosti z tzv. bežnej klinickej praxe, ktoré dokumentuje predložená práca. Keďže hlavným úskalím efektívnej liečby ponatinibom je možný vznik kardiovaskulárnych komplikácií, nevyhnutný je počas terapie týmto TKI starostlivý monitoring a ovplyvnenie ich rizikových faktorov.

Kľúčové slová: ponatinib, chronická myelocytová leukémia, inhibítor tyrozínkinázy, rezistencia, mutácie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Real life data on ponatinib treatment of chronic myeloid leukemia patients in Slovakia

Ponatinib is a very effective oral tyrosine kinase inhibitor (TKI) of unmutated and mutated BCR-ABL, including variant T315I. Ponatinib is indicated in patiens with chronic myeloid leukemia (CML) who are resistant or do not tolerate previous treatment with second generation TKI and when imatinib can not be used. Ponatinib is very effective TKI even in very heavily pretreated patients. However an increased incidence of cardiovascular diseases such as arterial hypertension and vascular occlusive disease have been observed. We present the results of a retrospective analysis of patients with CML treated with ponatinib in routine clinical practice outside of clinical trials. We performed the analyses in cooperation with the Institute of Biostatistics and Analyses in Brno, Czech Republic. Primary objective: To collect and analyse data on treatment with ponatinib in patients with CML /Ph+ ALL in Slovakia. Study design and study population: This study was a retrospective, non-interventional study of patients treated with ponatinib. The treatment efficacy was evaluated according to ELN guidelines with the evaluation of hematologic, cytogenetic and molecular response. Analysed population consists of 22 CML CF patients The age median at the start of treatment was 61,6 years. The study population of patients was heavily pretreated with several previous lines of TKI. 4 patients had T315I mutation. 54,4% of patients had a history of another comorbidities. Patients most often started with daily dose 45 mg. Results: Almost half of CP CML patients achieved MMR (45,5%). Ponatinib showed its efficacy with 27,3% probability of achieving MMR after 1 year of therapy in CP-CML patients. Disease progression was the major reason for treatment termination. Arterial hypertension developed in 4 and coronary artery disease in 2 patients. Conclusion: Ponatinib has an important position in management of patients with CML that are resistant to other TKI. Doctors should consider risk versus benefit of the treatment for patients with a cardiovascular anamnesis.

Keywords: ponatinib, chronic myeloid leukemia, tyrosine kinase inhibitor, resistant, mutations