Onkológia 3/2021

Opioidy v manažmente onkologického pacienta v terminálnom štádiu malígneho ochorenia

MUDr. Miroslav Ferenčík, MBA, Mgr. Ľuboš Mazúr, MPH

Nádorová bolesť má rôzne podoby, či z pohľadu jej patofyziológie alebo z pohľadu jej etiológie, kvality, trvania, intenzity či lokality. Ak je nesprávne liečená, má devastačný vplyv na kvalitu života pacienta. V jej liečbe, prevažne pri liečbe opioidmi vo vysokých dávkach, vždy zhodnocujeme hranicu medzi benefitom a poškodením pacienta. Poznanie farmakológie opioidov a princípov liečby bazálnej a prelomovej nádorovej bolesti, ako aj poznanie úskalí liečby opioidmi je nevyhnutnosťou pre každého lekára, ktorý po tejto skupine liečiv siahne.

Kľúčové slová: nádorová bolesť, paliatívna medicína, terminálny pacient, opioidy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Opioids in the management of cancer patients in the terminal stage of malignant disease

Cancer pain can occur in various forms, either in terms of its pathophysiology, etiology, quality, duration, intensity or location. If not managed in the correct manner, it can have devastating effects on the pacient´s quality of life. Concerning the management, mainly including high-dose opioid medications, we always evaluate the border between patient benefit and patient harm. Knowledge of opioid pharmacology, the principles of treatment of basal and breakthrough cancer pain, as well as the knowledge of the pitfalls of opioid treatment, is crucial for any physician who reaches for this group of drugs.

Keywords: cancer pain, palliative medicine, terminal patient, opioids