Onkológia 4/2021

Liečba mukormykózy u imunokompromitovaných pacientov

MUDr. Iveta Oravcová, PhD.

Mukormykóza je zriedkavé ochorenie s vysokou morbiditou a mortalitou obzvlášť u imunokompromitovaných pacientov. Diagnostika a liečba sú náročné, často oneskorené, s fatálnymi dôsledkami pri rýchlej progresii ochorenia. Bezodkladná medziodborová spolupráca s včasnou intervenciou je život zachraňujúca s väčšou pravdepodobnosťou lepšej prognózy. V prvej línii liečby sa používa vysokodávkovaný lipozomálny amfotericín B so silným odporúčaním, kým posakonazol v intravenóznej aj perorálnej pomaly uvoľňujúcej sa tabletkovej forme alebo intravenózny izavukonazol majú strednú silu odporúčania. Oba azoly sú odporúčané aj v salvage terapii.

Kľúčové slová: mukormykóza, imunokompromitovaný pacient, terapia, diagnostika, odporúčania

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Treatment of mucomycosis in immunocompromised patients

Mucomycosis is a rare disease with high morbidity and mortality especially in immunocompromised patients. Diagnostics and therapy are difficult and often delayed with fatal consequences due to rapidly progressive disease. Immediate interdisciplinary cooperation with urgent intervention is lifesaving with higher probability of better prognosis. High-dose liposomal amphotericin B is strongly recommended in first line treatment, while intravenous and delayed release tablet posakonazole or intravenous isavuconazole are recommended with moderate strength. Both azoles are strongly recommended also in salvage treatment.

Keywords: mucormycosis, immunocompromised patient, therapy, diagnostics, guidelines