Onkológia S1 - Odporúčania pre manažment pacientov s polycytémiou vera v Slovenskej republike/2022

Chronická lymfocytová leukémia – ako ďalej liečiť pacienta s relabujúcim alebo refraktérnym ochorením v ére inhibítorov signálnych dráh

MUDr. Firas Farkaš, PhD.

Úvod: Liečebné možnosti pacientov s relabujúcou/refraktérnou (R/R) chronickou lymfocytovou leukémiou (CLL) boli obmedzené a výsledky liečby neuspokojivé. Avšak tento scenár sa zmenil po zavedení inhibítorov signálnych dráh (ako napríklad inhibítory B-bunkového receptora a inhibítory BCL-2 proteínu) do liečby. Tieto nové molekuly majú unikátny mechanizmus účinku, významný protinádorový efekt a prijateľný profil toxicity. Prípad: V článku predstavujeme kazuistiku mladého pacienta s vysokorizikovou CLL. Opisujeme priebeh ochorenia, liečby i komplikácie. Konvenčná chemoimunoterapia nepriniesla očakávaný efekt u daného pacienta, pričom druholíniová liečba inhibítorom Brutonovej tyrozínkinázy (BTK) ibrutinibom priniesla parciálny efekt s určitou toxicitou. Avšak najlepšia a najhlbšia liečebná odpoveď bola dosiahnutá až pri liečbe BCL2 inhibítorom venetoklaxom. V liečbe pokračuje doteraz bez vedľajších účinkov. Záver: V našej klinickej praxi sme dokázali, že inovatívna liečba inhibítormi signálnych dráh je u pacienta s CLL s nepriaznivým genetickým rizikom efektívnejšia ako konvenčná chemoimunoterapia. Naša klinická skúsenosť potvrdzuje priaznivý efekt liečby venetoklaxom pri R/R CLL.

Kľúčové slová: chronická lymfocytová leukémia, chemoimunoterapia, inhibítory signálnych dráh, liečebná odpoveď, klinická prax

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Chronic lymphocytic leukemia - how to treat a patient with relapsed or refractory disease in the era of signaling pathway inhibitors

Introduction: treatment options for patients with relapsed / refractory (R / R) chronic lymphocytic leukemia (CLL) were limited and treatment outcomes were unsatisfactory. However, this scenario has changed after the introduction of signaling pathway inhibitors (such as B-cell receptor inhibitors and BCL-2 protein inhibitors). These new molecules have a unique mechanism of action, significant antitumor effect and an acceptable toxicity profile. Case report: in this article we present a case of a young patient with high-risk CLL. We describe the course of the disease, treatment and complications. Conventional chemoimmunotherapy did not provide expected effect in this patient, whereas second-line treatment with Brutone tyrosine kinase (BTK) inhibitor ibrutinib produced a partial response with some toxicity. However, the best and deepest treatment response was achieved with BCL2 inhibitor venetoclax. The patient continues treatment without side effects. Conclusion: in our clinical practice, we have shown that innovative treatment with signaling pathway inhibitors is more effective than conventional chemoimmuotherapy in a patient with CLL with an adverse genetic risk. Our clinical experience confirms the beneficial effect of venetoclax treatment in R / R CLL.

Keywords: chronic lymphocytic leukemia, chemoimmunotherapy, signaling pathway inhibitors, therapeutic response, clinical practice