Neurológia pre prax 6/2021

Řízení motorových vozidel u pacientů s epilepsií

doc. MUDr. Irena Doležalová, Ph.D., JUDr. Šárka Špeciánová, doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc., MUDr. Jana Zárubová , MUDr. Irena Novotná, Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. , prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

V článku přinášíme aktuální informace o posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel u osob s epilepsií. Rozlišujeme dvě skupiny řidičských oprávnění – Skupina oprávnění 1 (skupina A, B, B + E, AM a podskupina A1 a B1) a Skupina oprávnění 2 („řidiči z povolání“ ve skupině A, B, B + E, AM, podskupině A1 a B1; a dále C, C + E, D, D + E a T, C1, C1 + E, D1 a D1 + E). Ve skupině oprávnění 1 lze povolit řízení po 12měsíční bezzáchvatovosti, pokud pacient užívá antiepileptika, nebo po 6měsíční bezzáchvatovosti, pokud se jednalo o izolovaný záchvat bez zahájení léčby antiepileptiky. Ve skupině oprávnění 2 můžeme povolit řízení 10 let po úplném vysazení antiepileptik, pokud je splněna podmínka přetrvávající bezzáchvatovosti. Po izolovaném záchvatu, po kterém nebyla zahájena léčba antiepileptiky, můžeme povolit řízení za 5 let. Z výše uvedených pravidel existují výjimky, které uvádíme v následujícím textu. Některé složitější situace ilustrujeme pomocí kazuistik. Závěrem je uvedena přehledová tabulka.

Kľúčové slová: řidičský průkaz, epilepsie, skupina oprávnění 1, skupina oprávnění 2

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Driving motor vehicles in patients with epilepsy

The article presents current information on assessing the medical fitness to drive motor vehicles in persons with epilepsy. There are two driving licence categories: Category 1 (Groups A, B, B+E, AM, and subgroups A1 and B1) and Category 2 (professional drivers in Groups A, B, B+E, AM, subgroups A1 and B1; as well as C, C+E, D, D+E and T, C1, C1+E, D1, and D1+E). In Category 1, driving can be allowed after 12 months of being seizure-free if the patient is taking antiepileptic drugs, or after 6 months of being seizure-free if there was an isolated seizure and no treatment with antiepileptic drugs was commenced. In Category 2, driving can be allowed 10 years after complete withdrawal of antiepileptic drugs provided the patient has remained seizure-free. After an isolated seizure following which treatment with antiepileptic drugs was not initiated, driving can be allowed in 5 years. There are exceptions to the above-mentioned rules which are included in the present article. Some more complex situations are illustrated using case reports. Finally, a summary table is presented.

Keywords: driving licence, epilepsy, driving licence category 1, driving licence category 2