Neurológia pre prax 4/2014

Pozdní manifestace Pompeho choroby

MUDr. Tomáš Kalous

Pompeho choroba je autosomálně recesivně dědičné střádavé onemocnění způsobené mutací genu pro kyselou maltázu vedoucí k různému stupni jejího deficitu, což způsobuje hromadění glykogenu ve všech orgánech, zejména v příčně pruhovaných svalech a u novorozenců i v myokardu. Dělí se na dvě základní formy – infantilní a adultní. V tomto článku je prezentována kazuistika adultní formy onemocnění s rozvojem příznaků až na konci 6. decenia, projevující se postupně progredující asymetrickou pletencovou slabostí dolních končetin. Vzhledem k nepříliš častému výskytu tohoto onemocnění a absenci specifických příznaků bývá správná diagnostika často komplikovaná a zdlouhavá. Jako velmi jednoduché a spolehlivé vyšetření k odhalení Pompeho choroby slouží test suché kapky krve. K léčbě se od roku 2006 používá substituční enzymová terapie.

Kľúčové slová: Pompeho choroba, pletencová slabost, myopatie, respirační insuficience.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Late manifestation of Pompe disease

Pompe disease is an autosomal recessive hereditary storage disease caused by mutations in the gene for acid maltase leading to a varying degree of its deficiency, which causes accumulation of glycogen in all organs, especially in striated muscles and in newborns even in the myocardium. It is divided into two basic forms – the infantile and adult. In this article is presented a case report of adult-onset disease with the development of symptoms at the end of the 6th decade of age manifested gradually and progresses to asymmetric girdle weakness of the lower limbs. Due to very low occurrence of the disease and the absence of specific symptoms, usually the correct diagnosis is often complicated and lengthy. As a very simple and reliable test to detect the Pompe disease the dried blood spot test is used. The enzyme replacement therapy has been used as a treatment since 2006.

Keywords: Pompe disease, limb girdle weakness, myopathy, respiratory insufficiency.