Neurológia pre prax 3/2010

Některé příčiny bolestí dolních zad a jejich léčba

MUDr. Ivan Vrba

Bolest v oblasti dolních zad (BZ) je jako klinický syndrom definována bolestí, svalovým napětím a ztuhlostí v oblasti mezi dolním okrajem žeber a gluteálními rýhami s bolestmi dolních končetin nebo bez nich. BZ jsou v současnosti závažným medicínským a sociálně ekonomickým problémem s trvalou roční prevalencí 60–85 %. Článek je zaměřen na nespecifické bolesti zad, které nebývají většinou v popředí zájmu neurologů. Základní dělení BZ je na akutní a chronické. Z klinického hlediska je však důležité rozdělení na specifické a právě nespecifické (bez prokazatelně zjištěné progresivní patologie – skoro až 90 % případů). Z praktického hlediska je nejvhodnější dělení podle tzv. diagnostické triády (závažná onemocnění zad, kořenové bolesti, prosté BZ). Z mnoha randomizovaných studií a systematických přehledů vyplývá, že základním přístupem v prevenci i léčbě BZ je doporučení zůstat aktivním a rehabilitační, resp. fitness program. Hlavním cílem léčby BZ je snížení intenzity bolesti, zlepšení aktivity a spolupráce nemocného, prevence vzniku nejrůznějších omezení a udržení pracovní schopnosti. Bylo prokázáno, že zachování aktivity nemocného, neopioidní analgetika a nesteroidní antiflogistika jsou účinné v léčbě akutní bolesti. Naopak cvičení, ovlivnění chování a multidisciplinární léčebný přístup jsou efektivní v léčbě chronické bolesti zad.

Kľúčové slová: bolest dolních zad, nespecifické bolesti dolních zad, léčebné možnosti, multidisciplinární přístup.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Some causes of low back pain and their treatment

Low back pain (LBP) is defined as pain, muscle tension or stiffness localized below the low costal margin and above the gluteal folds, with or without leg pain. LBP is currently a tremendous medical and socio-economic problem and it has a lifetime prevalence of 60–85 %. The article is focused on non-specific low back pain. There is a syndrome, which mostly is not in the preference of neurologists. The basic division of LBP is to acute and chronic, but more important division is to specific cause and just non-specific one (without clear cause – up to 90 % cases). But now, it seems, the most important is a division into a diagnostic triage (very serious illness, radicular pain, simple LBP). Numerous randomized controlled trials and systematic reviews show strong evidence for advice to stay active and fitness programmes. Treatment targets are reduction of pain, bettter activity and participation, including disability prevention as well as maintenance of work capacity. Maintenance of activity, simple analgesics and non-steroidal anti-inflammatory drugs are effective in treatment of acute LBP. Exercise therapy (aerobic fitness), behavioural therapy and multidisciplinary pain treatment programmes are effective in treatment of chronic LBP.

Keywords: low back pain, non-specific low back pain, treatment possibilities, multidisciplinary approach.