Dermatológia pre prax 3/2015

Zdravotní aspekty antiperspirantů

MUDr. Renata Kučerová, Ph.D.

Antiperspiranty jako běžná součást podpažní hygieny významně redukují vylučování potu apokrinními žlázami, a tím ovlivňují tě- lesný pach. Pocení má u člověka význam zejména pro termoregulaci. Historie používání podpažní hygieny sahá do dávné minulosti, avšak rozvoj skutečných antiperspirantů, jejichž hlavní účinnou složkou jsou sloučeniny aluminia nebo zirkonia, odstartoval počátkem 20. století. Kromě pozitivního efektu, kterým je snížení nežádoucího pocení a s ním spojeného rizika tělesného zápachu, mohou antiperspiranty ovlivňovat lidské zdraví i negativně. Nepřímým negativním efektem je působení freonů, obsažených v antiperspirantech, na snížení množství ozónu v atmosféře. Na zemský povrch tak dopadá větší množství škodlivého UV záření se všemi známými důsledky na kůži, z nichž nejzávažnější je vznik kožních nádorů. Látky v antiperspirantech dále mohou negativně ovlivňovat lidské zdraví přímo. Diskutuje se o potenciálním efektu vstřebaných látek na různé orgány, dobře zdokumentované jsou nežádoucí kožní reakce, zejména iritační dermatitida, kontaktní alergický ekzém, tvorba granulomů nebo popáleniny aerosolem. Nejzávažnější otázkou je případný vztah antiperspirantů k rakovině prsu. Meta-analýza prací vzniklých v letech 1950 až 2012 prokázala, že pouze dvě z těchto studií disponují kontrolní skupinou žen a odhadem rizika. Ani jedna z těchto dvou studií vliv používání antiperspirantů na rozvoj rakoviny prsu neprokázala, nicméně jsou potřebné další studie na toto téma.

Kľúčové slová: antiperspirant, deodorant, pocení, aluminium, parabeny, rakovina prsu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Health aspects of antiperspirants

Antiperspirants as a common part of axillary hygiene significantly reduce sweat secretion by the apocrine glands, thus affecting body odour. In man, perspiration has major importance in terms of thermoregulation. The history of using axillary hygiene goes back a long time; however, the development of true antiperspirants, whose main active ingredients are aluminium or zirconium compounds, started in the early 20th century. In addition to the positive effect of reducing undesirable sweating and the associated risk of body malodour, antiperspirants can also affect human health in a negative way. An indirect negative effect is the effect of freons, contained in antiperspirants, on reducing the amount of ozone in the atmosphere. A larger amount of harmful UV radiation thus falls on the Earth's surface with all the well-known effects on the skin, the most serious of which is the development of skin cancer. Moreover, substances in antiperspirants can negatively affect human health directly. The potential effect of the substances absorbed on various organs is discussed; adverse skin reactions, particularly irritant dermatitis, contact allergic eczema, granuloma formation, or aerosol burns, have been well documented. A possible link of antiperspirants to breast cancer is the most important issue. A meta-analysis of papers published in the years 1950 to 2012 has shown that only two of these studies include a control group of women and a risk estimate. Neither of these studies showed an effect of antiperspirant use on the development of breast cancer; however, further studies are required concerning this issue.

Keywords: antiperspirant, deodorant, perspiration, aluminium, parabens, breast cancer.