Dermatológia pre prax 2/2022

Manažment a prehľad liečby axilárnej hyperhidrózy

MUDr. Annamaria Gurčíková

Hyperhidróza je chronické ochorenie, ktoré vzniká v dôsledku nadmernej stimulácie cholinergných receptorov na ekrinných žľazách. Táto porucha je charakterizovaná potením nad rámec normy, teda nad normu homeostázy. Potenie je fyziologický stav nevyhnutný na termoreguláciu, vylučovanie a mikrobiálnu ochranu. Jeho nadmerné množstvo však môže viesť k zhoršeniu mnohých kožných ochorení, diskomfortu, psychickej deprivácii, sociálnej izolovanosti s následnou výrazne zníženou kvalitou života. Aby bolo možné hyperhidrózu efektívne liečiť, je nevyhnutné poznať jej príčiny, mechanizmy vzniku a dôsledky.

Kľúčové slová: axilárna hyperhidróza, potenie, celková liečba, lokálna liečba, laser

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Dermatológia pre prax. Objednať časopis

Management and overview of treatment of axillary hyperhidrosis

Hyperhidrosis is a chronic disease that arises due to overstimulation of cholinergic receptors on eccrine glands. This disorder is characterized by sweating beyond the norm, that is, beyond the norm of homeostasis. Sweating is a physiological state essential for thermoregulation, excretion, and microbial protection. However, excessive amounts can lead to the aggravation of many skin diseases, discomfort, psychological deprivation, and social isolation, with a consequent significantly reduced quality of life. In order to treat hyperhidrosis effectively, it is essential to know its causes, mechanisms of occurrence, and consequences.

Keywords: axillary hyperhidrosis, sweating, systemic treatment, topical treatment, laser