Stiahnite si Acrobat Reader   

POKYNY PRE AUTOROV PRÍSPEVKOV DO ČASOPISU

PALIATÍVNA MEDICÍNA A LIEČBA BOLESTI

Odborný časopis s kombinovaným zameraním na paliatívnu problematiku a liečbu bolesti. Časopis je recenzovaný, venuje sa podpore a terapii nevyliečiteľne chorých pacientov vrátane psychologickej podpory a ošetrovateľstva. Samostatnú kapitolu tvorí nepaliatívna liečba bolesti .

Články prechádzajú odborným recenzným posudzovaním a jazykovou korektúrou.
Všetky uverejnené vyžiadané články sú honorované, pokiaľ nejde o nevyžiadané príspevky.
Články sú poskytované na nahliadnutie inzertným partnerom.

Cieľové skupiny časopisu:

 • lekári so zameraním na paliatívnu medicínu
 • onkológovia, algeziológovia, psychológovia
 • neurológovia, geriatri, reumatológovia
 • internisti a záujemcovia z iných odborov

Príspevky treba dodať  s predpísanými náležitosťami, vždy v elektronickej podobe, emailom alebo na CD na adresu vydavateľstva. Nevyžaduje sa dodanie rukopisu v tlačenej podobe.

Redakcia si vyhradzuje právo na drobné štylistické úpravy textu, bez konzultácie s autorom, s ktorými sa autor oboznámi pri autorskej korektúre ako aj na zamietnutie textu, ktorý obsahovo nezapadá do koncepcie časopisu alebo nebol schválený odborným recenzným posudzovaním. Práca s formálnymi nedostatkami sa vráti autorovi na prepracovanie.

Právne vzťahy vydavateľstva s autorom sú upravené v zmysle ustanovení Autorského zákona.
 
Náležitosti rukopisu:

 • Názov práce – stručný max. do 10 slov, vystihujúci podstatu článku
 • Meno hlavného autora, pracovisko, kompletná adresa  vrátane telefonického a emailového kontaktu, mená a pracoviská spoluautorov
 • Krátky výstižný súhrn predloženej práce SJ a v anglickom jazyku + cca 5 kľúčových slov v oboch jazykoch
 • Text  + tabuľky alebo grafy a obrázky  ako samostatné prílohy v čo najkvalitnejšom prevedení s presnými legendami (max. 5 tabuliek a 5 obrázkov zreteľne vyznačené ich umiestnenie v texte)
 • Zoznam citovanej literatúry, maximálne 20 citácii, uvádzaných a číslovaných v texte chronologicky. Vyhýbať sa odkazom na abstrakty, nepublikované pozorovania, osobné oznámenia. Preferovať súčasné citácie (z ostatných 3 rokov)
 • Prehlásenie, že článok nebol uverejnený ani ponúknutý na uverejnenie v inom časopise


Spracovanie rukopisu:

 • Písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, počet strán podľa druhu príspevku
 • Článok členiť na menšie prehľadnejšie odseky, v prípade potreby použiť podnadpisy  a jednoduché členenia
 • Všetky skratky musia byť pri prvom použití vysvetlené
 • Zdomácnené cudzie výrazy písať buď v súlade s pravidlami slovenského pravopisu alebo v pôvodnej latinskej podobe

 

Štruktúra časopisu:

 • PREHĽADOVÉ ČLÁNKY: paliatívna medicína a starostlivosť, liečba bolesti, hospice, ošetrovateľstvo a pod. Rozsah max. 8 rukopisných strán, vyhnúť sa všeobecným a teoretickým informáciám, držať sa zamerania toho ktorého článku.
 • PÔVODNÉ ČLÁNKY: kazuistiky, štúdie. Skúsenosti z praxe, konkrétne liečebné postupy, vlastné pozorovanie, kazuistiky, rozsah max. 6 strán
 • MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM: interdisciplinárna medziodborová diskusia k témam súvisiacim s paliatívnou medicínou a liečbou bolesti. Pohľad na určitú diagnózu alebo terapeutický postup od odborníkov rôznych odborov, zásady a otázky ich spolupráce, rozsah max. 6 strán
 • AKTUALITY Z FARMAKOTERAPIE: zaujímavé novinky z oblasti farmakoterapie používanej v paliatívnej medicíne a v liečbe bolesti, rozsah max. 4 strán.
 • POD LUPOU – predstavenie zaujímavého projektu, skríningového programu, štúdie, nadácie, organizácie.
 • INFORMÁCIE A KOMENTÁRE: zahraničné a česko-slovenské projekty, štúdie, kongresy, zaujímavosti, spoločenská rubrika.

 

Rukopisy posielajte e-mailom:

Michaela Malová, Solen, s.r.o., Ambrova 5, 831 01 Bratislava,

e-mail: malova@solen.sk, 0903 463 286, fax.: 02/54 651 384


www.solen.sk

created by © zooom.sk s.r.o.