Stiahnite si Acrobat Reader   

POKYNY PRE AUTOROV PRÍSPEVKOV DO ČASOPISU

AMBULANTNÁ TERAPIA

Odborný časopis multidisciplinárneho charakteru určený všetkým ambulantným lekárom. Časopis obsahuje zaujímavé články, ktoré sa v poslednom období objavili v časopisoch vydavateľstva SOLEN, ako aj  originálne príspevky.


Články prechádzajú odborným recenzným posudzovaním a jazykovou korektúrou.

Všetky uverejnené vyžiadané články sú honorované.

Články sú poskytované na nahliadnutie inzertným partnerom.

Príspevky je potrebné dodať  s predpísanými náležitosťami, vždy v elektronickej podobe, emailom alebo na diskete (CD) na adresu vydavateľstva. Nevyžaduje sa dodanie rukopisu v tlačenej podobe.

Redakcia si vyhradzuje právo na drobné štylistické úpravy textu, bez konzultácie s autorom, s ktorými sa autor oboznámi pri autorskej korektúre, ako aj na zamietnutie textu, ktorý obsahovo nezapadá do koncepcie časopisu alebo nebol schválený odborným recenzným posudzovaním. Práca s formálnymi nedostatkami sa vráti autorovi na prepracovanie.

Právne vzťahy vydavateľstva s autorom sú upravené v zmysle ustanovení Autorského zákona.

 
Náležitosti rukopisu:

 • Názov práce – stručný max. do 10 slov, vystihujúci podstatu článku
 • Meno hlavného autora, pracovisko, kompletná adresa  vrátane telefonického a emailového kontaktu, mená a pracoviská spoluautorov
 • Krátky výstižný súhrn predloženej práce SJ a v anglickom jazyku + cca 5 kľúčových slov v oboch jazykoch
 • Text  + tabuľky alebo grafy a obrázky  ako samostatné prílohy v čo najkvalitnejšom prevedení s presnými legendami (max. 5 tabuliek a 5 obrázkov zreteľne vyznačené ich umiestnenie v texte)
 • Zoznam citovanej literatúry, maximálne 20 citácií, uvádzaných a číslovaných v texte chronologicky. Vyhýbať sa odkazom na abstraktá, nepublikované pozorovania, osobné oznámenia. Preferovať súčasné citácie (z ostatných 3 rokov)
 • Prehlásenie, že článok nebol uverejnený ani ponúknutý na uverejnenie v inom časopise
 • Portrétová  fotografia hlavného autora 

 Spracovanie rukopisu:

 • Písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, počet strán podľa druhu príspevku
 • Článok členiť na menšie prehľadnejšie odseky, v prípade potreby použiť podnadpisy  a jednoduché členenia
 • Všetky skratky musia byť pri prvom použití vysvetlené
 • Zdomácnené cudzie výrazy písať buď v súlade s pravidlami slovenského pravopisu alebo v pôvodnej latinskej podobe


Štruktúra časopisu:

 • Prehľadové články - prehľad aktuálnej problematiky z oblasti diagnostiky a a liečby jednotlivých ochorení. Minimalizovať informácie o epidemiológii a klinickom obraze, zamerať sa na možnosti terapie ochorení.

 • Pôvodné články a kazuistiky - skúsenosti z praxe, vlastné pozorovania a konkrétne liečebné postupy  spracované formou publikácie. Rozsah príspevku: maximálne  7 strán vrátane príloh a citovanej literatúry. Štruktúra príspevku: súhrn, kľúčové slová, úvod, popis vlastného prípadu (kazuistika), diskusia, záver, literatúra..

 • Odborné podujatia - správy a postrehy z odborných (domácich a zahraničných) medicínskych podujatí. Rozsah príspevku: 3 strany.

 • Pod lupou - predstavenie zaujímavého projektu, štúdie, postrehy z domácej a zahraničnej odbornej literatúry, zápisnice, komentáre spoločenských udalostí, organizácie a nadácie...

 • Ošetrovateľstvo/kúpele - aktuálne trendy v poskytovaní ošetrovateľskej (kúpeľnej) starostlivosti v podmienkach ambulantných a lôžkových zariadení  a  v podmienkach ADOS spracované formou prehľadového článku alebo  kazuistiky. Maximálny rozsah: 6 strán.

 • Monitor zahraničnej tlače -  stručný prehľad zaujímavostí publikovaných v zahraničnej odbornej tlači.


Rukopisy posielajte e-mailom alebo na diskete (CD) na adresu: Mgr. Kamila Hudaková,
SOLEN, s.r.o., Lovinského 16, 811 04 Bratislava,
hudakova@solen.sk

created by © zooom.sk s.r.o.